Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskot

Søknadsfrist:
8. april 2022
Målgruppe:
Leiarar, tilsette og personar som kan rekrutterast til å jobbe i helse- og omsorgstenesta. For kompetansetiltak innan psykisk helse og rusfeltet kan tilsette også i andre kommunale og fylkeskommunale etater vere målgruppe (t.d NAV, barnevernsteneste, barnehager og skuler)
Ansvarlig:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Hvem kan søke:
Kommunar og fylkeskommune
Rapporteringsfrist:
18. mars 2022

Tilskotet er midlar som skal bidra til at kommunane set i verk kompetansehevande tiltak og innovasjon- og utviklingsarbeid ut i frå lokale førestnader og behov.

Publisert 16.02.2022

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskot blir avgjort eller berekna ved hjelp av skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventa måloppnåing.

Sjå regelverk og meir detaljert tildelingskriterier og prioritering i lenka i høgre side.

Søknad skal sendast til: sfmrpost@statsforvalteren.no innan 8.april 2022. 

Rapportering for 2021

Kommunane skal rapportere til Statsforvaltaren innan 18.mars 2022 for midlar som vart tildelt i 2021. De finn rapporteringsskjema i høgre side. For samla tilskot frå kr 200 000,00 og over er det krav om revisorkontroll.

 

 

Søknadsfrist:
8. april 2022
Målgruppe:
Leiarar, tilsette og personar som kan rekrutterast til å jobbe i helse- og omsorgstenesta. For kompetansetiltak innan psykisk helse og rusfeltet kan tilsette også i andre kommunale og fylkeskommunale etater vere målgruppe (t.d NAV, barnevernsteneste, barnehager og skuler)
Ansvarlig:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Hvem kan søke:
Kommunar og fylkeskommune
Rapporteringsfrist:
18. mars 2022