Tilskot til vilttiltak

Søknadsfrist:
15. januar 2022 23:59
Målgruppe:
Målgruppe for ordninga er frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og enkeltpersonar.
Ansvarlig:
Andreas Sandnes Granli
Hvem kan søke:
Frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og enkeltpersonar.

Ordninga omfattar tilskot til praktiske vilttiltak, bidrag til å løyse oppgåver, stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjonar med meir. FoU knytt til dokumentasjon og overvaking av naturmangfald, lokale vilttiltak og sentrale utviklingstiltak.

Publisert 07.12.2021

Kor skal søknaden sendast og krav til innhald i søknaden

  • Søknader knytt til ikkje-jaktbare artar samt villrein, grågås og kortnebbgås skal sendast til Statsforvaltaren.
  • Søknader som gjeld nasjonale tiltak eller prosjekt skal sendast til Miljødirektoratet.
  • Tiltak innanfor ein enkelt kommune skal omsøkast på det kommunale viltfondet i den aktuelle kommunen.

Søknad om tilskot sendast i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Søknadsfrist:
15. januar 2022 23:59
Målgruppe:
Målgruppe for ordninga er frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og enkeltpersonar.
Ansvarlig:
Andreas Sandnes Granli
Hvem kan søke:
Frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og enkeltpersonar.