Tilskot til tiltak mot framande arter

Søknadsfrist:
15. januar 2022 23:59
Målgruppe:
Målgruppe for ordninga er regionale og nasjonale frivillige organisasjonar, institusjonar og private verksemder. Offentlege aktørar er ikkje i målgruppa for ordninga.
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Regionale og nasjonale frivillige organisasjonar, institusjonar og private verksemder. Offentlege aktørar er ikkje i målgruppa for ordninga.

Tilskotsordning som skal medverke til å hindre negativ påverknad på naturmangfaldet frå framande, skadelege arter.

Publisert 07.12.2021

Tiltak som kan få tilskot er:

  • Tiltak for å nedkjempe framande, skadelege organismar
  • Informasjon
  • Kartlegging og overvaking av framande, skadelege organismar

Ved handsaming av søknader om tilskot blir det lagt  vekt på i kor stor grad søknaden støtter opp under gjeldande nasjonale prioriteringar i arbeidet mot framande, skadelege arter. Det vil også bli lagt vekt på i kor stor grad tiltaket medverkar til å ta vare på naturmangfaldet.

Kor skal søknaden sendast og krav til innhald i søknaden

Søknad om tilskot sender du i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Rett utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhald i søknaden.

Berre éin søkar kan stå som mottakar av tilskotet. Dersom det blir søkt på vegne av samarbeidande organisasjonar må intern fordeling av middel påreknast.

Søknadsfrist:
15. januar 2022 23:59
Målgruppe:
Målgruppe for ordninga er regionale og nasjonale frivillige organisasjonar, institusjonar og private verksemder. Offentlege aktørar er ikkje i målgruppa for ordninga.
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Regionale og nasjonale frivillige organisasjonar, institusjonar og private verksemder. Offentlege aktørar er ikkje i målgruppa for ordninga.