Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2023-2024

Bilde: Roy Andersen, NINA

I Møre og Romsdal kan det fellast inntil 6 jervar i lisensfellinga som startar 20. august.

Publisert 18.08.2023

I Møre og Romsdal kan det fellast 6 jervar i beiteprioritert område (sone 2 i vedlagt kart). 
Innanfor forvaltningsområdet for jerv kan det ikkje fellast jerv (sone 1 i vedlagt kart).

Lisensfellingsperioden for jerv varer frå og med 20. august til og med 15. februar, jf forskriftsendring fastsett 17. august 2022 av Klima- og miljødepartementet (sjå vedlegg).

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fatta vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2023/2024 i møte 26. mai 2023. Etter klagebehandling vedtok Klima- og miljødepartementet 16.08.2023 å endre rovviltnemnda sitt vedtak. I klageavgjerda står det:

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndas vedtak om en total startkvote for lisensfelling av jerv i hele region 6 på 26 jerver, hvorav 13 kan være hunndyr, samt en reservekvote på 8 jerver, hvorav 4 kan være hunndyrdyr. Videre opprettholdes den totale startkvoten for områdene innenfor forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag til maksimalt 10 jerver, men der hunndyrkvoten reduseres til maksimalt 5 dyr. Samtidig åpnes det ikke for lisensfelling av jerv innenfor forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal. Innenfor disse rammene fordeler nemnda selv kvotene innenfor de ulike lisensfellingsområdene. Videre er det et vilkår for å tildele dyr fra reservekvoten til forvaltningsområdene for jerv i Trøndelag og Møre og Romsdal at bestandsstatus viser at man er over bestandsmålet innenfor forvaltningsområdene for jerv i det enkelte fylket i endelig bestandsrapport fra Rovdata som kommer i oktober 2023.

Rovviltnemnda sette i vedtak 18.08.2023 kvoten for beiteprioritert område i Møre og Romsdal til 6 dyr. 

Oppdatert informasjon om kvoten får du i kvotetelefonen. Merk også at vi tilbyr ein SMS-teneste for kvotemeldingar for lisensjakt på jerv og kvotejakt på gaupe. Meir info i lenke til høgre.