Forskrift om pasientjournal gjeldende fra 1. juli 2019

Alle som yter helsehjelp har plikt til å føre journal etter helsepersonelloven §§ 39 og 40. Forskriften skal fylle ut denne journalføringsplikten og legge til rette for en pasientjournal sentrert rundt pasientens behov for helsehjelp.

Publisert 13.09.2019, Sist endret 17.02.2021

Helsepersonell skal ha rask og effektiv tilgang til nødvendige og oppdaterte pasientopplysninger, uavhengig av hvilken virksomhet som tidligere har behandlet pasienten. Samtidig skal personvernet ivaretas.

Den ny forskriften gjelder også for personell i apotek som også tidligere hadde plikt til å føre journal etter helsepersonelloven. Det er også tatt inn en ny bestemmelse hvor dataansvar presiseres i samsvar med EUs personvernforodning.

Journalføring og kommunikasjon av helseopplysninger mellom personell og virksomheter skal som hovedregel skje ved hjelp av elektroniske midler. Bestemmelsen i forskrift 1. juli 2015 nr. 853 om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 3, som slår fast at pasientjournaler skal føres elektronisk, er derfor gjentatt i den nye forskriften.

Forskriften har følgende hovedinnhold:

  • krav til journalføring og journalens innhold
  • presisering av dataansvarlig
  • nærmere regler om pasientinnsyn
  • krav til tilgangsstyring
  • retting og sletting av journalopplysninger
  • generelle systemkrav og krav til loggføring
  • behandling av journaler ved opphør av virksomhet
  • tilintetgjøring etter digitalisering