Tilskot til utprøving av to lovande arbeidsmodeller på sosialtenesteområdet

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarleg:
Arbeids og velferdsdirektoi\ratet
Kven kan søke:
NAV-kontor

Arbeids- og velferdsdirektoratet har no lyst ut tilskot til utprøving av to lovande arbeidsmodellar på sosialtenesteområdet. Det overordna føremålet med tilskotsordninga er å stimulere til å utvikle og forbetre dei sosiale tenestene i Nav-kontoret. 

Publisert 21.12.2022

For betre bruk og forvaltning av tilskot, skal det bli gjennomført ei forsking som skal bidra til å identifisere lovande arbeidsmetodar som kan vere egna til å bli overført til andre Nav-kontor. No skal to lovande arbeidsmodellar prøvast ut av andre Nav-kontor. For betre bruk og forvaltning av tilskotet, skal det bli gjennomført ei forsking som skal bidra til å identifisere lovande arbeidsmetodar Ein ønsker å sjå om metodane kan vere egna til å bli overført til andre Nav-kontor, samstundes som utprøvinga skal bli følgd av forskarar frå NTNU Samfunnsforsking. Føremålet med forskinga er auka forståing for overføringsverdi i det pågåande utviklingsarbeidet som tilskotsordninga gir støtte til.

Dei to arbeidsmodellane som skal bli prøvd ut er:

Søknaden skal sendas på e-post til arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no. Same adresse kan nyttast om du har spørsmål knytt til ordninga.

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarleg:
Arbeids og velferdsdirektoi\ratet
Kven kan søke:
NAV-kontor