Tilskot til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester

Søknadsfrist:
31. mars 2022
Målgruppe:
Barn og unge med samansette tenestebehov
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Kven kan søke:
Kommunane i Møre og Romsdal
Rapporteringsfrist:
1. april 2023

Tilskotsordninga er etablert for styrke tilbodet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpassa og/eller samansett oppfølging

Publisert 18.02.2022

Tilskotet skal stimulere til heiskapelege tenester og forpliktande samhandling mellom ulike nivå og sektorar: mellom kommune og spesialisthelsetenester, mellom kommunale tenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Tenestetilbodet  skal utviklast saman med brukarar/pasientar.

Ved søknad om tverrfaglege og oppsøkande behandlings- og oppfølgingsteam retta mot barn og unge og deira familiar (f.eks. etter modell av FACT-ung) og andre organisatoriske forpliktande samhandlingstiltak, skal det utarbeidast felles søknad og samarbeidsavtale mellom kommuna(r) og helseføretak. Når kommunar og helseføretak søkjer saman skal kommunen stå som hovedsøkjar. Søknaden bør da utarbeidast i fellesskap mellom deltakande kommunar og helseføretaket og underskrivast av begge partar.

Søknadfrist er 31. mars. Rapporteringsfrist for dei som hadde slikt tilskudd i 2021 er 14.mars.  I høgremenyen finn du søknadsskjema, rapporteringsskjema og regelverk, samt lenke til Helsedirektoratet sine heimesider.

Søknadsfrist:
31. mars 2022
Målgruppe:
Barn og unge med samansette tenestebehov
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Kven kan søke:
Kommunane i Møre og Romsdal
Rapporteringsfrist:
1. april 2023