Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
01. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretning Personar med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. mar Utlysning av tilskot til regionalt Klima- og miljøprogram Utgreiings- og forskingsverksemder (institusjonar), Fag - og næringsorganisasjonar mv. eller andre føretak
31. mar TryggEst, tilskot til tiltak for kompetanseheving mot vald mot risikoutsette vaksne Målgruppa er vaksne i sårbare livssituasjonar, herunder personar med utviklingshemming, eldre, personar med psykisk eller somatisk sykdom, personar med nedsett funksjonsevne m.fl.
01. apr Husbanken lyser ut tilskot til bustadtiltak Personar som treng støtte for å skaffe seg eigna bustad
01. apr Tilskudd til svømming i barnehage Kommunar, barnehagar og frivillege organisasjonar
05. apr Kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2024 Tilsette i omsorgstenestene, og brukarar av kommunale omsorgstenester
05. apr Søk om tilskot til naturrestaurering Kommunar, organisasjonar og private tiltakshavare
05. apr Søk om tilskot til lokale tiltak for å vareta naturmangfald i kommunane i 2024 Kommunar
07. apr Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringar og rusmiddelrelaterte problem Barn og unge med psykiske helseutfordringar eller rusmiddelrelaterte problem som har behov for førebygging, utgreiing, behandling og oppfølging, og dessutan dei som lever med høg risiko for å utvikla alvorleg funksjonsnedsetjing og familiane deira
07. apr Oppfølging av vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester Vaksne med alvorleg psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig valdsproblematikk, med langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Søknadsfrist Tittel
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretning
01. mar Utlysning av tilskot til regionalt Klima- og miljøprogram
31. mar TryggEst, tilskot til tiltak for kompetanseheving mot vald mot risikoutsette vaksne
01. apr Husbanken lyser ut tilskot til bustadtiltak
01. apr Tilskudd til svømming i barnehage
05. apr Kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2024
05. apr Søk om tilskot til naturrestaurering
05. apr Søk om tilskot til lokale tiltak for å vareta naturmangfald i kommunane i 2024
07. apr Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringar og rusmiddelrelaterte problem
07. apr Oppfølging av vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester