Tilsyn

Statsforvaltaren fører tilsyn med at kommunen som barnehagemynde følgjer barnehagelova. I særlege tilfelle kan statsforvaltaren føre tilsyn med enkeltbarnehagar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

I Norge har vi både offentlege og private barnehagar. Alle barnehagane må følgje reglane i barnehagelova og forskriftene som høyrer til. Barnehageeigar er ansvarleg for å oppfylle krava I lova.

Kommunen som barnehagemyndigheit skal sjå til at alle barnehageeigarane følgjer lova. Tilsyn er eitt av verkemidla som barnehagemyndigheita kan bruke. Dette betyr at kommunen kan føre tilsyn med både offentlege og private barnehageeigarar.

Rapportar frå Statsforvaltaren sine tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit finn de her: Tilsynskalender 

Elles viser vi til meir informasjon om tilsyn  på Utdanningsdirektoratet si heimeside https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/