Høring - Endring i utslippstillatelse for Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap

Høringsfrist:
6. mai 2022

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (GIR) har søkt Statsforvalteren i Innlandet om endringer i sin utslippstillatelse for Hernesmoen sorteringsanlegg. Omsøkte endringer innebærer blant annet behandling av nye avfallsfraksjoner og mottak av smittefarlig avfall.

Publisert 08.04.2022

GIR søker om å kunne utføre følgende behandlinger av avfall:

  • Kverning av hageavfall
  • Kompostering av hageavfall
  • Kverning av restavfall
  • Kverning av betong og inerte masser

 

GIR søker videre også om tillatelse til:

  • Mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall
  • Utvidet lagringstid for restavfall
  • Utvidet driftstid for anlegget
  • Økte mottak og mellomlagring av impregnert trevirke

 

Omsøkt aktivitet på anlegget vil kunne medføre forurensning i form av støy, støv og avrenning av mulig forurenset overvann.

Støy skal ifølge søker holdes innenfor de grenseverdiene som gjelder i dag. Søker ser også på mulighetene for å flytte kverningen av trevirke og betong lenger bort fra de nærmeste naboene for å redusere støybelastning for disse.

Overflatevann som kan være forurenset skal renses via oljeutskiller. Ellers skal alt overflatevann fra anlegget infiltrere i grunnen

 

For mer informasjon, se vedlagte søknad med vedlegg fra GIR.

 

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Statsforvalteren i Innlandet innen 6. mai 2022 på epost:

sfinpost@statsforvalteren.no eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Saksdokumenter kan leses til høyre på denne sida og der er også lagt ut til gjennomsyn hos Sør-Odal kommune.