Høring - Forslag om vern av Rykkhustjønnin naturreservat, Sør-Fron kommune

Høringsfrist:
16. februar 2022 23.59
Skogsøtgras ved Fossåas utløp. Foto: Alexandra Abrahamson

Statsforvalteren legger med dette ut forslag til vern av Rykkhustjønnin naturreservat i Sør-Fron kommune på høring.

Publisert 10.12.2021

Det foreslåtte naturreservatet er 793 daa stort, og er aktuelt som erstatningsareal for planlagt ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune.

Området ligger vest for Hundorp bru, inntil eksisterende Hundorp naturreservat som ligger øst for brua og har samme type natur. Arealet omfatter begge sider av Gudbrandsdalslågen, inkludert selve elva. Formålet med det foreslåtte vernet er å bevare et stort og variert våtmarkkompleks rundt Gudbrandsdalslågen med grunntvannsområder, næringsrike tjern, flomløp, flomskogsmark og åpen flomfastmark. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke sjeldne, sårbare og truede arter, herunder fugl der områdets funksjon både som trekk-, hekke- og myteområde er viktig. Det er registrert over 60 rødlistede arter i området. Brukerinteressene i området er knyttet til jordbruk og friluftsliv, herunder jakt og fiske.  

Nærmere omtale om verneverdier, prosess, forslag til verneforskrift og vernekart ligger i vedlagte dokumenter. 

Frist for å avgi uttalelse er 16. februar 2022. Uttalelse kan gis i skjema på denne siden, eller sendes til Statsforvalterens e-post, sfinpost@statsforvalteren.no, eller med post til Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Høring av forslag om vern av Rykkhustjønnin naturreservat