Oppstart med frivillig vern av skog for fire områder i Agder

Rik edelløvskog i Lauvåsen ved Vormvik naturreservat
Rik edelløvskog i Lauvåsen ved Vormvik naturreservat Foto: Ellen S. Paust.

Statsforvalteren i Agder melder oppstart av arbeid med verneplan for fire skogområder i Hægebostad, Kristiansand, Tvedestrand og Vegårshei kommuner. Alle områdene er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 

Publisert 15.03.2024

Områdene vil samlet bidra til å oppfylle nasjonale og regionale mål i skogvernet knyttet til bevaring av ulike typer edelløvskog.

Verneverdier

Strendan naturreservat

Det foreslåtte verneområdet er en bratt liside på vestsiden av innsjøen Lygne i Hægebostad kommune. Det består for det meste av rike vegetasjonstyper der lågurtskog og svak lågurtskog er dominerende. Spesielt i nordøst finnes det et areal med den rødlista naturtypen frisk rik edelløvskog der edelløvskogen trekkes fram som spesielt frodig og storvokst. Et tilsvarende areal med høy verneverdi knyttet til forekomst av frisk rik edelløvskog finnes også i sørøst. I tillegg til de rødlistede treslagene alm (EN) og lind (NT), er det også registrert to rødlistede lavarter; kort trollskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT).

Myran naturreservat (utvidelse)

Området Statsforvalteren fremmer verneforslag for ligger på vestsiden av Tronstadvann og nord for eksisterende naturreservat. Området ligger i Kristiansand kommune. Utvidelsesområdet har stor variasjon i både treslag og topografi. Verneverdiene er først og fremst knyttet til en større forekomst av rik edelløvskog av typen eiklindeskog. Videre finnes det forekomster av høyproduktiv, ganske storvokst løvblandingsskog ved elva Skuggåna og en stor forekomst av barlind i bekkedalen opp fra Knudslone.

Det er funnet syv rødlista lav, moser og karplanter innenfor verneforslaget. Funn av kastanjelundlav og ruteskorpe indikerer god kontinuitet i den eldre løvdominerte skogen i reservatet. Området har også små innslag av de rødlista naturtypene «frisk rik edelløvskog» og «lågurtedelløvskog».

Hårmyrliene og Toksåsen naturreservat

Verneforslaget Hårmyrliene og Toksåsen ligger like nord for Våland og øst for Vålandstjern i Tvedestrand kommune. Området består at to frittliggende teiger med noe ulike vernekvaliteter. Selve Toksåsen er dominert av rik lågurtvegetasjon, har stor treslagsvariasjon og til dels stort innslag av store og gamle edellauvtrær. Det er også registrert vernekvaliteter i den vestvendte lia øst for Hårmyr. Her er det registrert flere store og gamle eiketrær, de eldste på godt over 300 år. Her er det også funnet en svært sjelden skorpelav (Lecanographa amylacea) som kun er kjent fra svært gamle eiketrær.

Lauvåsen ved Vormvik naturreservat

Verneforslaget ligger på Lauvåsen ved Vormvik, nord for Kleivekilen i vestenden av Ubergsvann i Vegårshei kommune. Området er sørvendt, lavereliggende, og dominert av edelløvskog med innslag av gran og fattig furuskog. Den registrerte edelløvskogen er for det meste ung og dominert av eikeskog, men den har stedvis også et stort innslag av varmekjære treslag som ask, alm, hassel, lind og spisslønn. Det er registrert to trua naturtyper i skog innenfor tilbudt areal; lågurtedelløvskog (VU) og frisk, rik edelløvskog (NT). Det finnes innslag av gamle eiketrær, og det er registrert en eldre, grov lind sørøst i området.

Deler av området har høyere kalkinnhold, og her finnes det enkelte kalkkrevende karplanter som sanikkel, svarterteknapp og myske. Det ble også funnet tre rødlistede lav og barksopp innenfor kartlagt areal; almelav, eikeildkjuke og ruteskorpe, som alle er tilknyttet eldre edelløvskog eller blandingsskog.

Fargerik sopp i blandingsskog - Lauvåsen ved Vormvik naturreservat
Fra Lauvåsen ved Vormvik naturreservat Foto: Ellen S. Paust.

Verneform

Områdene er foreslått vernet som naturreservat, jf. naturmangfoldloven § 37. De tre naturreservatene har alle kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern- ordningen innebærer at områdene er tilbudt staten for vern av grunneier. Tilbudet er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund sin avtale med Miljødirektoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog.

Kom med innspill

Formålet med oppstartsmeldingen er å invitere til samarbeid om gjennomføring av prosessen. Vi oppfordrer til å komme med innspill til verneplanarbeidet. Dette kan være forhold man mener bør omtales i forskriftene, reguleringer fra kommunene eller spesielle interesser som må tas hensyn til i den videre verneprosessen for det enkelte området.

Innspill sendes skriftlig til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4809 Arendal eller på e-post til vårt postmottak sfagpost@statsforvalteren.no innen mandag 22. april 2024. Vi ber om at innspill merkes med vårt saksnummer 2024/3200.