Tillatelse til tiltak i sjø

Statsforvalteren gir tillatelse til Arendal havnevesen KF til å gjennomføre tiltak i sjø ved hovedkaien på Eydehavn. Tiltakene omfatter mudring, sprengning, peling og boring.

Publisert 12.06.2023

Tidligere i år skjedde det utrasing av masser ved hovedkaien på Eydehavn som resulterte i redusert tilgjengelig dybde ved kaien og skader på en av pelene. Statsforvalteren fikk i mai opplysninger fra entreprenør og deretter fra Arendal havnevesen KF om planlagte tiltak ved kaien for å rehabilitere den. Vi konkluderte med at tiltakene var søknadspliktige etter forurensningsregelverket.

Statsforvalteren fattet den 9. juni 2023 vedtak om tillatelse til mudring av totalt inntil 1000 m3 masser, sprengning av en utrast steinblokk på ca. 150 m3 og mudring av utsprengte masser, etablering av inntil fire peler og boring av hull til seks fjellsikringsbolter. Vedtaket er hjemlet i forurensningsforskriften § 22-6, jf. § 22-3, og forurensningsloven § 11, jf. § 16.

I tillatelsen stiller vi flere vilkår for å minimere negative konsekvenser av tiltakene, bl.a. vilkår om bruk av siltgardin og skånsom metode for tiltaksgjennomføring. Vedtaket er tilgjengelig i sin helhet til høyre på denne siden.

Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse innen tre uker. Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Statsforvalteren i Agder, postboks 504, 4804 Arendal eller sfagpost@statsforvalteren.no. Merk oversendelsen med saksnummer 2023/4927.

Kontaktpersoner