Regler for fiske etter saltvannsfisk og skalldyr

Det er Fiskeridirektoratet som har forvaltningsansvaret for fiske etter saltvannsfisk, hummer, krabbe og andre organismer som lever i sjøen.

Publisert 19.07.2019, Sist endret 23.03.2021

Fritidsfiske i sjøen

Du finner regler for fiske i sjøen på Fiskeridirektoratets nettsider om fritidsfiske: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske.

Du kan også kontakte Fiskeridirektoratet på telefonnummer: 55 23 80 00

 

Vern av kysttorsk i sør

Det er forbud mot alt fiske i gyteperioden for torsk innenfor 14 definerte gyteområder fra Lindesnes langs Skagerrakkysten, i Oslofjorden og til grensa mot Sverige. Forbudet gjelder fra og med 1. januar til og med 30. april.

Undervannsjakt i gytefeltene vil være tillatt siden dette er helt selektivt. Forbudet gjelder ikke laks, sjøaure og annen anadrom fisk.

Det er åpnet for en begrenset dispensasjonsadgang for yrkesfiskere, kontakt Fiskeridirektoratet for mer informasjon om dette.

Les mer om vern av kysttorsken på Fiskeridirektoratets nettsider

Se også: kart som viser fredningssonene.

 

Forbud mot fiske utenfor lakse- og sjøaurevassdrag

I 100-metersonen utenfor munningen til lakse- og sjøaurevassdrag er alt fiske forbudt, også fiske etter saltvannsfisk. De vassdragene det gjelder er oppført i vedlegg I og II til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.  

Unntak: I 100-metersonen utenfor vassdrag som er åpnet for fiske etter laks og sjøaure, er det allikevel tillatt å fiske med stang og håndsnøre fra land i samme tid som det er tillatt å fiske i vassdraget. Dette gjelder også for fiske etter saltvannsfisk med stang og håndsnøre fra land. Disse vassdragene er: Storelva, Nidelva, Tovdalselva, Otra, Søgneelva, Mandalselva, Audna, Lygna, Kvina og Sireåna.

Nedsenkingspåbud av hensyn til laks og sjøaure

Det er forbudt å fiske etter laks og sjøaure med garn. Det er plikt til å sette garnet slik at det ikke fanger laks eller sjøaure. Om man skulle komme til å fange anadrom laksefisk i garn tiltenkt for fangst av saltvannsfisk, skal fisken slippes ut igjen uansett om den er død eller levende.

I perioden 1. mars – 30. september skal alle garn som brukes for fiske etter saltvannsfisk, senkes ned slik at hele fangstdelen står minst 3 meter under overflaten.

Innenfor fredningssonene i kommunene Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Kvinesdal (tidligere Vest-Agder) skal alle garn (uansett maskestørrelse) og ruser senkes ned 5 meter, og plasseres minst 100 meter fra munningen av vassdragene. Dette gjelder hele året. Yrkesfiskere er delvis unntatt fra påbudet om nedsenking.

Bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder

Flere arter som lever i kystfarvannene som torsk og hummer, har nå svært lave bestander. Bevaringssonene i Tvedestrand er opprettet for å har lagt grunnlag for en omfattende forskningsaktivitet rettet mot å få frem kunnskap om effekten av restriksjoner på fiske i avgrensede områder.

Forskriften ble fastsatt i 2012 og forlenget i 2018 til å gjelde til og med 19.februar 2022.

Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder, Aust-Agder

Kartinnsyn (slå på laget Bevaringssoner - Tvedestrand under Fiskerireguleringer i høyremenyen)

Fredningsområder for hummer i Agder

Fredningsområdene er opprettet for å kunne forske på effektene av fredning av hummer i et begrenset område. Foreløpige resultater fra et bevaringsområde som Fiskeridirektoratet etablerte i Skagerrak i 2006 viste at etter fire år hadde hummerbestanden økt med 245 prosent, noe som vil si at det er blitt nesten tre og en halv ganger flere hummere.

I tillegg hadde størrelsen på gjennomsnittshummeren økt med 13 prosent i løpet av disse fire årene.

Det kom frem at omtrent 5 prosent av hummeren vandret ut av bevaringsområdet og ble fanget av hummerfiskere. Andre studier har også vist at hummeren lever lenger i bevaringsområder.

Fredningsområdene i Agder er fastsatt i forskrift 6. juli 2006 om fredningsområder for hummer, sist endret 1.10.2020.

Følgende fredningsområder er opprettet i Agder:

  • Risør kommune: "fredningsområde for hummer"
  • Arendal kommune: Flødevigen
  • Lillesand kommune: Skallefjorden og del av Blindleia
  • Kristiansand kommune: Sandvigsdalsfjorden
  • Lindesnes kommune: Kleppeskjær
  • Flekkefjord kommune: Byfjorden/Grisefjorden og Kjellenes - Krågeholman

Kart som viser de enkelte fredningsområdene for hummer.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.