Presiseringer om endringer i tilskuddsregelverket

Landbruksdirektoratet har utdypet unntakene for tørkeåret 2023 i ordningene tilskudd til produksjonssvikt, produksjonstilskudd og regionalt miljøprogram.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.06.2023, Sist endret 03.07.2023

Landbruks- og matdepartementet har tidligere kommet med følgende endringer i tilskuddsregelverket:

  • Kornarealer som høstes som grovfôr eller beites kan likevel få arealtilskudd for korn.
  • Generell dispensasjon for krav om fôropptak på beite.
  • Grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beites.
  • Presisering av at man kan få RMP-tilskudd til «ingen jordarbeiding om høsten» ved såing av ettervekst innen 1. august.

De fastsatte tørketiltakene er avgrenset til å gjelde for 2023 i fylkene Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland. 

Nå har Landbruksdirektoratet kommet med mer utfyllende informasjon, se rundskriv 2023/25.

Høsting av korn til grovfôr

Foretak som velger å fôrhøste eller beite umodent korn kan få produksjonstilskudd og tilskudd ved produksjonssvikt beregnet som i vekstgruppe korn. Dette gjelder hele vekstgruppe korn, også engfrø.

I beregningen av årets kornavling i produksjonssviktordningen regnes 1 FEm som 1 kg korn. Avling av raigras/grønnfôr som vekst nummer 2 regnes ikke inn som skadeårets avling i slike tilfeller (på arealer omsøkt som vekstgruppe korn). 

Søker en tilskudd for produksjonssvikt for grovfôr, skal all avling med i årets avling (unntatt fra økologisk grønngjødling og RMP-tiltak fangvekster – se siste avsnitt). Og arealet skal føres opp som grovfôr i søknad om produksjonstilskudd. Det skal være samsvar mellom areal og vekster i de to søknadene.

Der flere har drevet det samme arealet i vekstsesongen, er det foretaket som disponerer arealet 1. august som kan søke tilskudd for arealet – og kun for den veksten foretaket selv har produsert.

Generell dispensasjon fra krav om grovfôropptak på beite

I tilskuddet til dyr på beite i produksjonstilskudd er det krav om at hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting. I år er det altså gitt en generell dispensasjon for dette kravet til alle foretak i de nevnte tørkerammede fylkene. (Dette gjelder det generelle beitetilskuddet, ikke tilskuddet til dyr på utmarksbeite.)

Høsting av grovfôr på arealer avsatt til økologisk grønngjødsling og fangvekster  

Grovfôr høstet eller beitet på arealer som er avsatt til økologisk grønngjødsling, skal ikke regnes inn som skadeårets avling i tilskudd til produksjonssvikt. Det samme gjelder for arealer med fangvekster, jamfør regionalt miljøtilskudd, der fangveksten er høstet som grovfôr eller beitet.