Vær nøyaktig når du fyller ut søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Gårdstun og eng.
Gårdstun og eng. Foto: Silje Lunden Gotehus / Statsforvalteren i Agder.

Pass på samsvar mellom husdyrtall i søknaden og i Husdyrregisteret og mellom arealtall i søknaden og i Gårdskart.

Publisert 29.09.2023

Frister

Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket sender foretaket i perioden 1.–15. mars. Du kan endre søknaden fram til 29. mars. Del 1 gjelder bare husdyr.

Del 2 gjelder også vekster og har frister tilsvarende dager i oktober. Noen opplysninger (bl.a. avløserutgifter) kan etterregistreres fram til 10. januar.

Noen påminnelser

  • Sjekk hjelpetekst og veiledning for det du skal søke på.
  • Har du spørsmål om regelverket, kontakt kommunen.
  • Følg opp varselmeldinger som kommer opp når du legger inn søknaden.
  • Har du areal som skal oppdateres i Gårdskart, kontakt kommunen. 
  • Som melkeku og ammeku skal du bare føre opp dyr som har kalvet siste 15 måneder. (For bevaringsverdige storferaser gjelder 18 måneder.) Resten er øvrige storfe. Kommenter gjerne dødfødsler og kalv krepert før merking, som ikke kommer med i Husdyrregisteret.
  • Areal og vekster legger du inn i søknaden i oktober. Husk da å fjerne eiendommer som du ikke lenger disponerer. Ikke før opp vekster på areal som du ikke driver aktivt.
  • Innmarksbeite er en arealkategori, ikke bruksmåten beite. Areal klassifisert som fulldyrka og overflatedyrka i Gårdskart skal ikke føres som kode 212 innmarksbeite i søknaden.
  • Bare produksjoner med næringsmessig forankring (salg) skal være med i søknaden om produksjonstilskudd i jordbruket.

Avkorting i tilskuddet

Når kommunen avdekker at søker har gitt feilopplysninger som kunne ført til mer tilskudd enn foretaket har rett på, skal ikke bare søknaden rettes opp etter faktiske forhold. Kommunen skal i tillegg vurdere en reaksjon i form av avkorting. Dersom søker gir feilopplysninger uaktsomt (f.eks. slurvefeil), skal det som hovedregel føre til en avkorting tilsvarende merutbetalingen.

Kommunen skal også avkorte om foretaket ikke har gjødslingsplan i samsvar med forskrift om gjødslingsplanlegging. Gjødslingsplanen skal være klar før vekstsesongen. Alt arealet som du søker produksjonstilskudd til skal være med og gå fram av skiftekart. Planen skal bygge på representative jordprøver for arealene og vekstenes gjødselbehov.

Fullstendig regelverk og søkeveiledning til produksjonstilskudd finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet