Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke tilskudd fra Statsforvalterens andel av rentemidlene på Agder – frist 15. november 2023.

Publisert 01.11.2023

Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2023 til konkrete prosjekter/tiltak til fremme av skogbruket på Agder. Eksempler på hva det kan gis støtte til er FoU-prosjekter, informasjon/veiledning/opplæring, undersøkelser samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer. Vi ønsker at søknaden inneholder et budsjett og en finansieringsplan som viser andre bidragsytere i prosjektet.

Vi gjør søkere spesielt oppmerksom på at det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles også krav til delfinansiering og rapportering. Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune for eventuelt støtte fra de kommunale rentemidlene. Prosjekter av nasjonal betydning sendes Landbruksdirektoratet for nasjonale rentemidler.

Søknad sendes innen 15.11.2023 til: sfagpost@statsforvalteren.no eller
Statsforvalteren i Agder
Landbruksavdelingen
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Søknaden merkes: «Fylkesinntrukne rentemidler 2024 i Agder».

Skogfond

Skogfond er en tvungen fondsavsetting i forbindelse med den enkelte skogeiers salg av tømmer. Ordningen er opprettet for å sikre de langsiktige investeringene i skogbruket. Samlet på Agder har skogeierne innestående ca. 200 millioner kroner i skogfond. Hver skogeiendom har sin skogfondskonto med tilhørende midler satt av fra egen hogst. Investeringer på skogeiendommen, som er i tråd med forskrift om skogfond, gir skattefordel, men renteinntektene tilfaller ikke skogeier. Disse rentemidlene forvaltes og fordeles som beskrevet under.

Rentemidlene

Rentene fra innestående skogfond forvaltes etter forskrift om skogfond o.a. og fordeles etter en nøkkel fastsatt av Landbruksdirektoratet.

15 % tildeles til Statsforvalteren (midlene som det her kan søkes på), 30 % til skogandelseierlag i Norges skogeierforbund og 0–20 % som en trinnvis sats til Landbruksdirektoratet. Resterende midler beholder kommunene som kommunale rentemidler.

Forventede renteinntekter varierer med innestående skogfondsbeholdningen og rentesatsen. Statsforvalteren vil etter søknadsfristen utarbeide et budsjettforslag for bruk av rentemidlene for 2024 som legges fram for Kontaktutvalget for skogbruk på Agder. Rentemidlene brukes til administrasjon av skogfondsordningen, til informasjons- og veiledningstiltak og som støtte til prosjekter etter søknad.