Næringsutvikling og kompetansetiltak i landbruket

Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Landbruksdirektoratet og Innovasjon Norge gir tilskudd til ulike tiltak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.02.2021

Aktuelle søkere for fylkeskommunens og Landsbruksdirektoratets ordninger er organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og foretak registrert i Enhetsregisteret samt fylkeskommuner og kommuner. Disse gir ikke midler til utvikling av egen virksomhet. Det er Innovasjon Norge som gir bedriftsretta lån og tilskudd til bøndenes foretak og andre næringer.

Agder fylkeskommune

Lenke til informasjon og søknadsprosess

Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler)

Søknadsfrist: 1. april

Midler til tiltak som stimulerer rekruttering, kompetansebygging og likestilling i landbruket.

Tilretteleggingsmidler i landbruket (RT-midler)

Søknader behandles fortløpende.

Næringsutviklingsmidler til tiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer.

Landbruksdirektoratet

Lenke til liste over alle prosjektmidler

Nasjonale tilretteleggingsmidler

Søknadsfrist: 19. mars.

Tilretteleggingsmidler til tiltak som skal styrke verdiskapingen i landbruket og bidra til fellesskapsløsninger innen næringsutvikling og kompetanseheving.

Lenke til nasjonale tilretteleggingsmidler

Midler til nasjonale klima- og miljøtiltak

Frist annonseres senere.

Midler til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som bidrar til

  • at produksjon av mat foregår med god ressursbruk og minst mulig forurensning, klimagassutslipp og tap av biomangfold
  • å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, kulturbetinget biologisk mangfold, binding av karbon og produksjon av biogass
  • å tilpasse agronomi og dyrkingssystemer til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonene og ivareta produksjonsressursene

Jamfør nasjonalt klima og miljøprogram.

Lenke til midler til nasjonale klima- og miljøtiltak

Statsforvalteren i Agder

Midler til fylkesvise klima- og miljøtiltak

Søknadsfrist: 1. april.

Statsforvalteren i Agder prioriterer i 2021 prosjekter knyttet til klimavennlig driftspraksis i jordbruket.

Målgruppen for ordningen er først og fremst foretak, fag- eller næringsorganisasjoner og utrednings- og forskningsvirksomheter (institusjoner).

Lenke til klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Innovasjon Norge Agder

Innovasjon Norge Agder finansierer en mengde ulike prosjekter og tiltak i landbruket gjennom bedriftsretta lån og tilskudd.

Lenke til Innovasjon Norges tjenester innen landbruk.

Lenke til årets regionale retningslinjer for landbruksmidlene