Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Smittevern

Godt smittevern er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet. Godt smittevern er også avgjørende for å håndtere utfordringen med antibiotikaresistens.

Regjeringen har lansert en handlingsplan for et bedre smittevern. Handlingsplanen skal redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner og gi bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er et voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Vi risikerer en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige, igjen kan bli et alvorlig helseproblem og en hyppig dødsårsak.

Smittevern og infeksjonsforebygging bidrar til å hindre antibiotikaresistens. Høy vaksinasjonsdekning, både i befolkningen generelt, og spesielt blant helsepersonell, er et viktig smitteverntiltak.

Statsforvalterens oppgaver

Fylkesmannen deltar i arbeidet med å sette i verk smitteverntiltak og følger opp bruken av antibiotika. Statsforvalteren skal dessuten bidra aktivt for å øke andelen som vaksineres mot sesonginfluensa, spesielt for ansatte i helsetjenesten. Statsforvalteren arrangerer hvert år smittevernkonferanser for kommunale ledere og annet personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Pandemihåndtering

Statsforvalteren har en sentral rolle i håndteringen av koronapandemien. Vi har faste møter med sentrale helse- og beredskapsstyremakter og kommuner for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler for håndteringen av pandemien regionalt. Statsforvalteren har en viktig oppgave i å få til god samhandling mellom ulike fagområder og mellom sentrale helsestyresmakter og kommunene.

 

Vis mer


03.03.2020

KORONAVIRUSET – COVID-19 – LENKER TIL OPPDATERT INFORMASJON

Følg med på oppdatert informasjon på lenkene nedenfor.
Les mer her >

04.02.2021

Folkehelseinstituttet sender i dag SMS om appen Smittestopp

FHI sender i ettermiddag en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Agder, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark. Rundt 700 000 brukere i Norge har så langt lastet ned appen.


19.11.2020

Fylkesmannen skal kontrollere lovligheten av kommunenes tiltak etter smittevernloven

Fylkesmannens lovlighetskontroll skal sikre at kommunens tiltak etter smittevernloven oppfyller lovens krav. Nytt rundskriv IS- 7/2020.


16.10.2020

Fylkesmannen ber om melding ved Covid-19-smitteutbrudd i sykehjem og omsorgsboliger

Fylkesmannen skal følge opp smittevernet ved sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning.


12.06.2020

Bakterie som gir diaré, feber og magesmerter påvist i Agder

Folkehelseinstituttet har oppdaget økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia enterocolitica O3. Så langt er det påvist smitte hos 13 personer som er bosatt i flere fylker, også her i Agder.


28.05.2020

Tilsyn ved bekreftet smitte av koronavirus

Fylkesmannens vil vurdere om det skal føres tilsyn med kommunen ved bekreftet smitte av koronavirus blant pasienter.


27.05.2020

Regjeringen.no om «Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om arrangementer»

Oppdatert per 26. mai: Enkelte virksomheter må fortsatt holde stengt.

Hvem avgjør, og hvem har ansvar, for om en virksomhet skal holde stengt, eller kan åpnes?


20.05.2020

Treningssentre og liknende skal fortsatt holde stengt (yoga, cross-fit, pole-dance mv.)

Den enkelte innehaver er selv ansvarlig for å overholde regelen. Kommunen er tilsynsmyndighet. Brudd på reglene kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Reglene håndheves av politiet.


13.05.2020

Kommunenes ansvar for feriegjester under pandemien

Etter feilsitering i Tvedestrandsposten ønsker Fylkesmannen å komme med en presisering når det gjelder kommunenes ansvar for feriegjester som har behov for hjemmebaserte tjenester under covid-19 pandemien.


04.05.2020

Bli med på nettkurs i håndhygiene!

I anledning Håndhygienedagen 5. mai arrangerer Folkehelseinstituttet (FHI) nettundervisning om Covid-19, bruk av personlig beskyttelsesutstyr og riktig håndhygiene. Hvordan forebygger vi? Og hva gjør vi når smitte er påvist?