Tilskudd  til aktivitetstilbud og besøksverter

Tilskuddet ytes for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt for beboere i sykehjem og omsorgsboliger med bemanning.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.02.2021

Statsforvalteren i Agder fikk 11,7 millioner til fordeling for 2020 og 2021, og har fått ytterlige ca. 8,4 millioner for 2021. Det er anledning til å søke på nytt for de som fikk i fjor, men dette vil sees på som en ny tildeling, med eget krav til søknad og rapportering.

Målet for aktivitetstilbud er å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Målgruppen: eldre som bor i sykehjem eller omsorgsbolig med bemanning

Hvem kan få tilskudd: kommuner og fylkeskommuner

(Kommuner kan søke midler alene, eller i samarbeid med privat, ideell og frivillig sektor)

Søknadens innhold: skal være poengtert og relativt kortfattet

Og skal:

  • beskrive mål med tilskuddet
  • beskrive tiltak, og oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for
  • inneholde et budsjett
  • undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt i kommunen

Det bør:

  • legge vekt på tiltak som gjennomføres i samarbeid med frivilligheten og/eller næringsliv
  • legge vekt på at tiltaket er utarbeidet i samarbeid med brukere/pårørende

 

Det gis tilskudd til:

  • å skape aktivitet og sosialt felleskap, blant annet måltidsfelleskap, for langtidsboende ved sykehjem og beboere med heldøgns omsorg
  • etablering av besøksverter til sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning for å sikre at besøk til sårbare eldre gjennomføres på en god og smittevernsikker måte

 

 

Det gis ikke tilskudd til:

  • store investeringer, inventar og ordinær drift

 

Tilskuddsmidlene kan eventuelt brukes til innkjøp av nødvendig utstyr for å bidra til å nå målene.

Søknaden sendes Statsforvalteren i Agder: sfagpost@statsforvalteren.no

OBS! MERKES MED: 2021/1417 Aktivitetstilbud og besøksverter

 

SØKNADSFRISTEN: 31.mars 2021.