Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Planen skal bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.01.2017

I tråd med regjeringserklæringen fremmet regjeringen Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019.

Habilitering og rehabilitering er et viktig satsingsområde for regjeringen. Planen ble varslet i Stortingsmelding 26 (2014-2015); Fremtidens primærhelsetjenestenærhet og helhet (Primærhelsetjenestemeldingen).

Opptrappingsplanen retter seg i hovedsak mot brukere med funksjonsnedsettelser som følge av fysisk sykdom, uavhengig av alder, diagnose og bosted. Planen gir en oversikt over hovedutfordringene på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet og fastlegger kortsiktige og langsiktige strategier for å møte disse.

Planen skal bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne og over tid overtar flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Det er i kommunen livet leves; i bo- og nærmiljø, barnehage, skole, fritidsarenaer og på arbeidsplassen. Opptrappingsplanen skal bidra til at brukerne kan motta gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester der de bor.

Planen skal også bidra til å styrke brukerperspektivet og bedre kvaliteten i tjenestene. For å få til dette er det nødvendig med endringer i arbeidsformer og kompetanse.