Folkehelseprofilen for Agder

FHI har nylig lagt ut alle fylkenes folkehelseprofiler. Tidligere ble også de kommunale folkehelseprofilene lagt ut. Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er temaet for folkehelseprofilen 2020. Indikatorene som presenteres i folkehelseprofilen er generelt valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid. All statistikk må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.03.2020

Folkehelseprofilene er et nyttig verktøy for kommunene og fylkeskommunene når de skal planlegge for en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling. Dette legger regjeringen stor vekt på i de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging. Sosialt bærekraftige samfunn handler om å sikre sosial rettferdighet og god folkehelse. Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og levevaner, men påvirkes også av levekår og strukturelle forhold som inntekt, arbeid, oppvekst, utdanning og bo- og nærmiljø. Planlegging gir fylkeskommunen og kommunene mulighet til å omfordele slike påvirkningsfaktorer.

Her er noen trekk ved Agder folkehelse:

  • I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet.
  • Andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er høyere enn i landet som helhet.
  • Frafallet i videregående skole er ikke signifikant forskjellig fra andelen i landet som helhet.
  • Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og de som i tillegg har videregående eller høyere utdanning, er større enn i landet som helhet. Forskjellen i forventet levealder mellom utdanningsgruppene er en indikator på sosiale helseforskjeller i fylket

Her finner du fylkes- og kommunenes folkehelseprofiler:

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/

Kontaktpersoner