Tilsyn om rusmiddeltesting

Statsforvalteren i Agder gjennomførte i 2021 egeninitiert tilsyn med tre legekontorer og tre barneverntjenester i Agder hvor tema var rusmiddeltesting i regi av barneverntjenesten. På bakgrunn av gjennomførte tilsyn vil vi her trekke frem noen punkter fra tilsynet som vi mener kan ha en læringsverdi for andre barneverntjenester og legekontorer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.03.2022

Tilsynene har vært et samarbeid mellom helse- og sosialavdelingen og utdanning- og barnevernsavdelingen hos Statsforvalteren i Agder.

Rapportene ligger på helsetilsynet.no. og er for ordens skyld vedlagt her . Her kan dere lese mer om bakgrunnen for tilsynet, tilsynets tema, lovgrunnlaget, samt våre vurderinger og konklusjoner i de enkelte tilsynene.

Barneverntjenestene

1.Rusmiddeltesting skal være basert på et frivillig og informert samtykke

En egen avtale/samtykkeskjema for rusmiddelkontroll kan være et nyttig og nødvendig verktøy å bruke for å sikre at det foreligger et frivillig og informert samtykke.

Avtalen/samtykkeskjema bør inneholde følgende punkter:

 • Formålet med rusmiddeltesting
 • Hvilke stoffer det skal testes for
 • Avtaleperioden
 • Hvilke dager evt. intervaller testingen skal skje
 • Konsekvensene av positiv prøve
 • Konsekvensene av uteblivelse fra prøve
 • Hvordan prøvesvarene skal overføres fra legekontor til barneverntjenesten (som rekvirent av prøvene).
 • Hvordan prøvesvarene skal bli fulgt opp overfor prøvegiver.
 • Utgiftsdekning
 • Kopi av avtalen/samtykkeskjema skal sendes til prøvegiver og aktuelt legekontor.

 

2.Vedtak om rusmiddeltesting skal fattes

I tillegg til at barneverntjenesten må kunne dokumentere at det foreligger et frivillig og informert samtykke, jf. punktet over, må det også som den klare hovedregel fattes vedtak om rusmiddeltesting.

Noen presiseringer det er relevante å være kjent med:

 • Rusmiddeltesting iverksatt som hjelpetiltak etter endt undersøkelse – vedtak skal fattes
 • Rusmiddeltesting iverksatt i undersøkelsesfasen, etter initiativ/ønske fra barneverntjenesten – vedtak skal fattes
 • Rusmiddeltesting iverksatt i undersøkelsesfasen, etter ønske fra omsorgspersonen/prøvetaker – noe uklart om vedtak skal fattes og om mulighetene for å iverksette dette.

Statsforvalteren har rettet en henvendelse til Bufdir for å få avklart hvilke formkrav som stilles til rusmiddeltesting i undersøkelsesfasen og hvilken anledning barneverntjenesten i det hele tatt har til å gjennomføre dette i denne fasen. Barneverntjenestene vil bli informert når svar foreligger.

 • Det kan være en utfordring når hjelpetiltaket rusmiddeltesting tas inn i vedtak sammen med flere andre hjelpetiltak. Vi ser da at tiltaket rusmiddeltesting omtales i mindre grad og det kan være utfordrende med evaluering og endringer av enkelte av tiltakene når alt står i ett vedtak. Statsforvalteren mener ikke at det er ulovlig eller alltid uforsvarlig å fatte et vedtak med flere ulike tiltak. Det er imidlertid viktig at barneverntjenesten er oppmerksomme på de utfordringene dette kan medføre.
 • Det er god praksis at det både fylles ut en avtale/samtykke om rusmiddeltesting og fattes et vedtak. Punktene vi referer til ovenfor som nødvendige for en forsvarlig praksis må imidlertid ikke omtales i både avtalen/samtykket og vedtaket. Vi har også i henvendelsen til Bufdir bedt om en avklaring på om det må foreligge to dokumenter – altså både et samtykke/avtale og vedtak. Eller om all relevant informasjon, som nevnt over, kan fremkomme i vedtaket. Barneverntjenestene vil bli informert når svar foreligger.

3.Prøvetakingen bør ikke foretas av barneverntjenestene, men av legekontorene

 • Legekontorene/helsepersonell har bedre kompetanse på dette; herunder mer kunnskap om hvordan hindre manipulasjon av prøven, og hvordan lese av prøvesvar.
 • Legekontorene har ofte bedre tilrettelagte fasiliteter som ivaretar prøvegivers integritet
 • Barneverntjenesten skal ha en relasjon til sine brukere og det kan oppleves som ubehagelig både for bruker og ansatte å gjennomføre slik rusmiddeltesting.

4.Samhandling med legekontor/prøvetaker

Samhandlingsavtale som regulerer viktige punkter for samhandling bør tilstrebes å få på plass.

En slik avtale bør bl.a. inneholde:

 • At kopi av avtalen/samtykke til rusmiddeltesting skal sendes prøvetaker/legekontoret. Dette for å sikre at prøvertaker bl.a. er kjent med hvilke stoffer det skal testes for, avtaleperiode og intervall m.m.
 • Hvordan prøvesvarene skal gjøres kjent for barneverntjenesten. God praksis vil være skriftlig oversendelse, gjerne digitalt. Positive tester må naturligvis også informeres om per telefon ved behov, eksempelvis før avtalt samvær gjennomføres, evt. umiddelbart dersom barnet bor med forelderen.
 • At det er barneverntjenesten som skal dekke kostnader til selve avleggelsen av urinprøvene og ved analyselaboratoriet som legekontoret sender prøven til.

 

Legekontorene

1.Rusmiddeltesting skal gjennomføres på en omsorgsfull og forsvarlig måte

Her er noen punkter som kan sikre at rusmiddeltestingen gjennomføres på en omsorgsfull og forsvarlig måte:

 • Prøvetaker har kjennskap til Prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231) og innhente prøvetakingsinstruks fra analyselaboratoriet prøvene sendes til.
 • Sjekk av prøvegivers identitet før prøve tas.
 • Fysisk utforming på legekontoret/området hvor prøvetakingen skjer som sikrer prøvegivers anonymitet, ved at det ikke er synlig for øvrige pasienter at vedkommende avleverer en urinprøve.
 • Rommet hvor prøvetakingen skjer har en utforming som sikrer prøvegivers integritet ved at den som observerer ikke står i samme rom eller tett opptil prøvegiver, men helst i et tilstøtende rom med vindu mellom.
 • Kontinuerlig observering av prøvegiver/urinprøveglasset. Dette kan gjøres ved at urinprøveglasset leveres gjennom en luke, et vindu eller at annet personell observerer det øyeblikket prøvetaker går ut for å hente glasset.
 • Måling av urinens temperatur
 • Gode interne prosedyrer som er lett tilgjengelige og godt kjent for de ansatte.

 

2. Samhandling med barneverntjenestene (som initierer prøvene)

Samhandlingsavtale som regulerer viktige punkter for samhandling bør tilstrebes å få på plass.

En slik avtale bør bl.a. inneholde:

 • At kopi av avtalen/samtykke til rusmiddeltesting skal sendes prøvetaker/legekontoret. Dette for å sikre at prøvertaker bl.a. er kjent med hvilke stoffer det skal testes for, avtaleperiode og intervall m.m.
 • Hvordan prøvesvarene skal gjøres kjent for barneverntjenesten. God praksis vil være skriftlig oversendelse, gjerne digitalt. Positive tester må naturligvis også informeres om per telefon ved behov, eksempelvis før avtalt samvær gjennomføres, evt. umiddelbart dersom barnet bor med forelderen.
 • At det er barneverntjenesten som skal dekke kostnader til selve avleggelsen av urinprøvene og ved analyselaboratoriet som legekontoret sender prøven til.