Leve hele livet

Oppdatert 28.02.2024

Reformen «Leve hele livet» er gjennomført, men arbeidet med å skape aldersvennlige samfunn fortsetter. I satsingen «Fellesskap og mestring - bo trygt hjemme» er målet å skape et aldersvennlig samfunn preget av åpenhet, trygghet og fellesskap. Det overordnede målet er å bidra til at eldre kan bo trygt hjemme lengst mulig.  

Satsingen er tverrfaglig og har fire innsatsområder:

  • levende lokalsamfunn
  • boligtilpassing og planlegging
  • kompetente og myndiggjorte medarbeidere
  • trygghet for brukere og støtte til pårørende

Det gode arbeidet som er gjort i «Leve hele livet» skal videreføres i «Bo trygt hjemme». Helsedirektoratet jobber med en nasjonal handlingsplan for hvordan flere eldre kan bo trygt og godt i egen bolig lengst mulig. 

Dialogmøter og læringsnettverk

Statsforvalteren har hatt en sentral rolle i å koordinere arbeidet knyttet til «Leve hele livet». Statsforvalteren gav alle kommuner tilbud om dialogmøter og sørget for at alle kommuner ble invitert inn i læringsnettverk. Statsforvalterne er en del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er med. Vi har ikke fått oppdrag i den nye satsingen enda.

Vis mer

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det.

Målet er å sikre bærekraft i tjenestene. Dobling i antall eldre og dobling i antall demenssyke er blant utfordringene som over tid påvirker kommunal drift i svært stor grad. Pandemiens erfaring med mangel på kvalifiserte hender er sannsynligvis bare et frampek på morgendagens situasjon for kommunene og helse og omsorgssektoren vil trolig ikke klare å løse disse utfordringene alene.

Statsforvalteren i Agder er en del av et regionalt støtteapparat for reformen sammen med blant annet KS Agder, utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, eldrerepresentanter, Fylkeskommunen i Agder, Husbanken og Senter for omsorgsforskning. I det nasjonale støtteapparatet finner vi Helsedirektoratet, KS, Senter for aldersvennlig Norge med flere.

Reformen har flere faser og det blir viktig for kommunene å få integrert arbeidet med reformen i de kommunale planene. Gitt alvoret av utfordringsbildet som reformen adresserer (økende andel eldre/økende omsorgsbrøk), vurderer støtteapparatet at det er samfunnsplaner (og etterfølgende arealplan) som er riktig sted å adressere satsningene.

Aldersvennlig samfunn er sammensatt og tar tid å etablere. Boligplanlegging, hensiktsmessige boliger, variert kultur- og aktivitetstilbud, gode møteplasser og egnede transportløsninger er eksempler på tema som påvirker, men som helse og omsorg sjelden har nytte av å diskutere alene. Det er derfor ønske om tett samarbeid på tvers av sektorene i kommunene – spesielt mellom plan/samfunnsplan og helse/omsorg. Leve hele livet må ikke bare ses på som en eldrereform, men heller som en samfunnsreform som skal løse et utfordringsbilde knyttet til bærekraft.

Se mer informasjon om status på reformen på Regjeringens og Helsedirektoratets nettsider (se lenker på denne nettsiden). Se også på nyhetsbrev for mer informasjon gitt til kommuner om reformarbeidet.