Endringer i forvaltningen av tilskuddsordninger knyttet til samisk språkopplæring f.o.m 2023

Varslede endringer i forvaltningen av tilskuddsordningene til samisk språkopplæring er nå vedtatt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.02.2023

Tilskudd samisk i grunnskolen

Overordnet informasjon

Omleggingen av tilskuddsordningen for samisk i grunnskolen endres slik at tilskuddsberegningen vil være felles både for kommuner innenfor og utenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Endringene i beregningsreglene kan ha konsekvenser for enkelte kommuners tilskuddsgrunnlag. Departementet fastsetter en kompensasjon til tilskuddsmottakere som etter omleggingen av beregningsreglene i 2023 får redusert tilskuddsgrunnlaget vesentlig i forhold til de beregningsreglene som gjaldt til og med 2022.

Fra og med 2023 vil ordningen gå over fra å være søknadsbasert til å kun basere seg på innrapporterte opplysninger i Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Derfor er det svært viktig at skoler og skoleeiere forsikrer seg om at de elevtallene som rapporteres inn faktisk stemmer. Slik som tidligere skal skolene rapportere antall elever fordelt på

  • årstrinn (1.–10. trinn)
  • språkalternativ (lulesamisk, nordsamisk, sørsamisk)
  • første- og andrespråk (Samisk 1 og Samisk 2/ Samisk 3)

Statsforvalterne vil ha et ansvar for å se kritisk på de innrapporterte opplysningene i GSI, i sin årlige gjennomgang. Eventuelle kontroller bør gjennomføres dersom det er nødvendig. I tillegg vil direktoratet gjennomføre stikkprøvekontroller for å kvalitetssikre tilskuddsgrunnlaget.

Beregningsgrunnlag tilskudd

Innrapporterte opplysninger vil danne grunnlaget for beregningen av tilskuddsgrupper per skole. Elevene vil bli delt inn i grupper i tre ulike hovedtrinn fra 1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn. Hver gruppe utgjør inntil 10 elever, hvor gruppene tildeles årstimer i henhold til læreplanen for de ulike språkalternativene og ganges opp med en sats per årstime som fastsettes for det enkelte budsjettår.

Satsene for 2023

Tilskudd til samisk i videregående

Overordnet informasjon

Omleggingen av tilskuddsordningen for samisk i videregående endres slik at tilskuddet nå beregnes per skole fordelt på tilskuddsgrupper per trinn og per språkalternativ.

Fra og med 2023 skal tilskuddssøknadene sendes direkte til Udir. Med dette vil statsforvalterne avlastes fra sine kontrolloppgaver. Søknadene skal sendes inn i vår digitale søknadsløsning som vil være tilgjengelig på udir.no. Udir vil gjennomføre kontroll av tilskuddssøknadene gjennom stikkprøver. I likhet med samisk i grunnskolen presiserer vi også her hvor viktig det er at de innrapporterte opplysningene faktisk stemmer. Skoleeier skal rapportere antall elever fordelt på

  • trinn (vg1, vg2 og vg3)
  • språkalternativ (lulesamisk, nordsamisk, sørsamisk)
  • første- og andrespråk (Samisk 1 og Samisk 2 / Samisk 3 / Samisk 4)

Beregningsregler

Opplysningene i søknaden vil danne grunnlaget for beregningen av tilskuddsgrupper per skole. Hver gruppe utgjør inntil 10 elever, hvor gruppene tildeles årstimer i henhold til læreplanen for de ulike språkalternativene og ganges opp med en sats per årstime som fastsettes for det enkelte budsjettår.

Satsene for 2023

Annen viktig informasjon

Udir utarbeider nå nye retningslinjer for samisk i grunnopplæringen. Disse skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet i løpet av våren.

Du finner informasjon om tilskuddsordningen i grunnskolen og i videregående her:

Kontaktpersoner