Ny praksis vedrørende godtgjøring og utgiftsdekning

I henhold til gjeldende vergemålsforskrift § 16 og i tråd med klare føringer fra Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er det nødvendig å innskjerpe Fylkesmannens praksis med hensyn til godtgjøring og utgiftsdekning. Den nye praksisen gjelder fra 01.05.2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.04.2020

Forutsatt at du som verge har krav på godtgjøring og utgiftsdekning i henhold til vergemålsloven § 30 gjelder følgende:

 

Godtgjøring etter timesats

• Nye oppnevninger vil i hovedsak ikke få forhåndstilsagn om godtgjøring etter timesats
• Du kan søke om forhåndstilsagn om godtgjøring etter timesats på vanlig måte, men du må vise at fast årlig sats ikke gir rimelig dekning for oppdraget

 

Utgiftsdekning

• Du har krav på enten fast sats for utgiftsdekning eller utvidet utgiftsdekning
• Utvidet utgiftsdekning kan kun innvilges dersom utgiftene er nødvendige og har direkte tilknytning til vergeoppdraget
• Utvidet utgiftsdekning krever at du kan dokumentere at utgiftene for perioden overstiger det dobbelte av fast sats for utgiftsdekning
• Alle utgifter må dokumenteres; kjøring med kjørelister, parkering, porto og andre innkjøp med kvittering, eventuelle andre utlegg med utskrift fra kort eller konto
• Du må selv vurdere hvorvidt du skal søke fast sats eller utvidet dekning for perioden
• Søknader om utvidet utgiftsdekning vil som hovedregel bli behandlet én gang i året for å sikre et godt nok grunnlag for å vurdere søknaden. Fylkesmannen vil i særlige tilfeller kunne gjøre unntak fra denne regelen

 

Vi ber deg kontakte oss på vergemålstelefonen 37 01 78 99, dersom du har spørsmål. Åpningstider er mandag-torsdag kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00.