Fylkesmannen har innsigelse til deler av reguleringsplan for Hamrevann i Kristiansand

Fylkesmannen mener forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. I tillegg er forslaget i konflikt med dokumentert naturmangfold.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.10.2019

Fylkesmannen fremmer innsigelse til detaljregulering for Hamrevann felt 1a og 1b, da planforslaget etter vår vurdering er i strid med nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og er i konflikt med dokumentert naturmangfold av vesentlig regional og nasjonal interesse.

Fylkesmannen har gjennom innspill til de ulike planene hvor Hamrevannsområdet har blitt behandlet, kommentert at området må betraktes som en strategisk boligareal-reserve. Vi har også uttrykt klare forventninger om at fremtidige planforslag innenfor området må være tilpasset nullvekstmålet for personbiltrafikk.

Det fremgår av overordnet kollektivplan for Hamrevann at relativt få av delfeltene innenfor felt 1a og 1b vil være i en avstand til bussholdeplass til at det å ta bussen blir «konkurransedyktig» med personbiltransport. Etter Fylkesmannens vurdering bryter dermed det foreliggende planforslaget med grunnleggende forutsetninger fra kommunedelplanen.

Området er kartlagt for naturmangfold ved flere anledninger, sist av Biofokus den 11.06.2019 og 26.06.2019. Av denne rapporten fremgår det at store deler av planområdet har naturverdier av nasjonal og vesentlig regional interesse. Fylkesmannen kan ikke se at disse registreringene har blitt hensyntatt i planforslaget.