Tilrådning om vern av to skogområder i Agder

Fylkesmannen la 6. juli fram forslag om å verne Eiersland naturreservat i Lyngdal kommune og en utvidelse av Grøneliane naturreservat i Evje og Hornnes og Birkenes kommuner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.07.2020

Frivillig vern av skog

De to skogområdene, som nå er tilrådt for vern til Miljødirektoratet, har begge kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern av skog innebærer at skogeier tilbyr sin skog til staten for varig vern via skogeierforeningene, i dette tilfellet AT Skog. Tilbudene er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund sin avtale med Miljødirektoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog.

Verneverdier

Verneverdiene i Eiersland naturreservat er kartlagt gjennom den nasjonale kartleggingen av edelløvskog i regi av Miljødirektoratet. Området omfatter en spesielt rik edelløvskog av nasjonal verdi. Registrering av verneverdier i foreslått utvidelse av Grøneliane naturreservat, er foretatt av Biofokus, og følger Miljødirektoratet sin metodikk for registrering av verneverdier i skog.

Eiersland naturreservat er på ca. 264 daa og består av en nasjonalt verdifull naturtype med rik edelløvskog. Her finnes det mye gammel alm-lindeskog, og det store antallet gamle og hule edelløvtrær er den viktigste verdien i området. Det finnes og noe lågurt-eikeskog samt hasselkratt innenfor det foreslåtte naturreservatet. Området har også en eldre eikeskog som på sikt har stort potensiale til å kunne utvikle seg til verdifull naturskog av eik. Det er tydelige spor på mange gamle trær etter tidligere styving, særlig på alm, eik og lind og områder i nord er preget av beiting. Området har mange rødlistearter, et stort mangfold av vedboende sopp og en rekke krevende mosearter. Området har sannsynligvis også et stort potensial for sjeldne insektarter.   

Den foreslåtte utvidelsen av Grøneliane naturreservat ligger i Birkenes kommune, og er på ca. 480 daa. Etter tilrådt utvidelse vil området totalt være på ca. 1500 daa. Utvidelsesområdet består av generelt fattig barblandingsskog og vegetasjonstyper som lyngfuktskog og svak lågurtskog. Li- og dalsidene domineres av gran, mens furu dominerer høyere opp. Bjørk og einer er også vanlige treslag, mens osp finnes enkelte steder. Noen få steder finner man rogn og eik, samt barlind som er en rødlistet art. Isolert sett er den sydlige delen av utvidelsen vurdert som lokalt verneverdig (*), men området må ses i sammenheng med eksisterende naturreservat som tidligere er vurdert å være regionalt verneverdig (**).

En mer detaljert beskrivelse av verneverdiene i skogområdene finner du i tilrådningen. 

Tilrådning og vernekart

Fylkesmannens tilrådning med oppsummering av innkomne høringsuttalelser og forslag til verneforskrift samt vernekart finner du til høyre på denne siden.