Motorferdsel

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer


Publisert 08.06.2017

Regulering av vannscooterbruk - veiledning til kommunene

Samferdselsdepartementet har laget en veileder som omhandler muligheter for lokale reguleringer av fart og bruk av kommunenes sjøområder, samt elver og innsjøer.


Publisert 21.10.2015

Samling om motorferdsel i Byglandsfjord 26.11.15

Kommunene i Aust- og Vest-Agder inviteres til uformell samling.


Publisert 04.06.2015

Vannskutere må ta hensyn

Totalforbudet mot vannskuter er opphevet, og salget har tatt seg opp de siste årene. Likevel har førerne av slike farkoster regler å følge og skal ta hensyn til natur- og friluftsinteressene.


Publisert 14.05.2014

Kjenner du reglene?

Ny brosjyre om motorferdsel i utmark.