Støy

Oppdatert 04.02.2021

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støyforurensning bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. 

Det finnes en rekke lover og forskrifter som regulerer støy fra ulike kilder, og mange myndigheter har ulike oppdrag på støyområdet. 

Kommunen
Kommunen er planmyndighet, og ansvarlig for å ivareta støyhensyn i arealplaner etter plan- og bygningsloven. Dette omfatter blant annet kommuneplanens arealdel og område- og reguleringsplaner for ny bebyggelse, veier, industriområder osv. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging gir anbefalinger til kommunene om hvordan støy skal behandles etter plan- og bygningsloven.

I forskrift om konsekvensutredninger er støy nevnt som et tema som skal beskrives i en konsekvensutredning. I tillegg stiller byggteknisk forskrift krav til nye bygninger, herunder grenser for innendørs støy. Forskrift om miljørettet helsevern gir videre kommunen myndighet til å kreve retting av forhold ved en eiendom eller virksomhet som gir støy med negativ helsevirkning. 

Fra 01.01.2020 er kommunen også myndighet for motorsportbaner, skytebaner og vindmøller. 

Statsforvalteren
Forurensningslovens forbud mot forurensning omfatter også støy. Unntatt fra forbudet er støy tillatt gjennom standardkrav i forskrift eller fra virksomheter som har egen utslippstillatelse, samt støy som defineres som «alminnelig forurensning». Støy fra transport er også unntatt, men forurensningsforskriften setter tiltaksgrenser for innendørs støynivå for enkelte bygninger. Anleggseier er ansvarlig for å gjennomføre tiltak dersom grensene overskrides.  

Konsesjonsbehandling etter forurensningsloven er mest aktuelt for støy fra industri, militære øvingsområder, større motorsportbaner og enkelte skytebaner. Statsforvalteren er myndighet for de fleste av disse støykildene. 

Statsforvalterens miljøvernavdeling kan som statens fagmyndighet for støy i hvert enkelt fylke uttale seg i plansaker, og gå til innsigelse mot planene dersom vesentlige nasjonale og regionale interesser ikke blir ivaretatt. Fylkeslegen, som også er en del av statsforvalterembetet, behandler klagesaker og fører tilsyn etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern.

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet har fagansvar for støy, og arbeider med veiledning, utvikling av  regelverk, støyovervåking og internasjonal rapportering. Miljødirektoratet er også myndighet for de største industribedriftene og for offshoreaktivitet.