Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, blant annet avløp og avfall. Du kan lese mer på Miljødirektoratets nettside. Et sammendrag av informasjon knyttet til Statsforvalterens myndighetsområder finner du her


Publisert 07.07.2015

Søknad om midlertidig utslippstillatelse til avfallsforbrenning

Offentlig ettersyn av søknad fra TeamTec AS i Risør – frist 28. august.


Publisert 02.07.2015

Håndtering av forurensa masser av skadelige plantearter

.


Publisert 02.07.2015

Håndtering av forurensa masser av skadelige plantearter

Ny veileder gir råd om fjerning og lagring av slike masser.


Publisert 17.02.2015

Utslippstillatelse til Arendal lufthavn Gullknapp

Utslippene skal ikke føre til negativ påvirkning på vann og vassdrag.


Publisert 12.02.2015

TEFA er 30 år - kan suksesshistorien fortsette?

Årets seminar er på Quality Hotel, Kristiansand 12. mars.


Publisert 11.02.2015

Vellykket forurensningskonferanse 4.2.15

Oppslutningen var av de beste noensinne. Fikk du ikke med deg alt, kan du finne innleggene på denne siden.


Publisert 04.02.2015

Stor forurensningskonferanse i Kristiansand 4.2.15

Kommuner fra begge agderfylkene var samlet til en fagdag om forurensning.


Publisert 03.12.2014

Forurensningskonferanse 2015

Tema i år er bl.a. forurensede masser, vannforskriften og miljøkriminalitet.


Publisert 04.11.2014

ReSiTec har søkt om utslippstillatelse på Glamsland i Lillesand

Søknaden gjelder bl.a. gjenvinning av metaller fra avfallsstrømmer.


Publisert 13.10.2014

Krafttak for laksen i sør

Seminar på Ernst hotell i Kristiansand 3.–4. november  


Akutt forurensning - ring 110!

Miljøvernavdelingen gir miljøfaglige råd til Kystverket eller kommunene om hvordan de skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen. Les mer om Statsforvalterens rolle.

 Gå til Kystverkets sider om varsling.