Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, blant annet avløp og avfall. Du kan lese mer på Miljødirektoratets nettside. Et sammendrag av informasjon knyttet til Statsforvalterens myndighetsområder finner du her


Publisert 15.05.2017

Tillatelse til utslipp ved bygging av Flateland kraftverk

Vegusdal kraftverk AS har fått tillatelse til utslipp under bygging av Flateland kraftverk i Birkenes kommune.


Publisert 02.03.2017

Tillatelse til tareoppdrett ved Guleodden i Hidrasundet – Flekkefjord kommune

Seaweed production AS har fått tillatelse til taredyrkingsanlegg ved Guleodden i Hidrasundet i Flekkefjord kommune.


Publisert 07.02.2017

Søknad om utvidet utslippstillatelse av kommunalt avløpsvann i Sirdal

Sirdal kommune søker om å utvide sin utslippstillatelse av kommunalt avløpsvann til Sira. Gjeldende utslippstillatelse er overskredet og det er forutsatt fortsatt stor fritidsutbygging i området.


Publisert 08.12.2016

Tillatelse til utfylling i sjø i Korsvikfjorden

Støodden Utvikling AS har fått tillatelse til utfylling av inntil 20 000 m3 rene masser i sjø ved Støodden i Korsvikfjorden.


Publisert 12.10.2016

Utslippstillatelse til Nye Veier AS for ny E18 Arendal – Tvedestrand

Nye Veier AS har fått tillatelse til midlertidig utslipp under bygging av ny firefelts E18 mellom Arendal og Tvedestrand.


Publisert 04.07.2016

HØRING: Mottak av jernbanesviller med innehold av kreosot (farlig avfall)

Søknad fra Midtstøl transport AS om endring av tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 01.07.2016

Løyve til handsamingsanlegg for slam på Hartevatn

Med heimmel i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 36-11 kunngjørast det med dette at det er gjeve løyve til Bykle kommune.


Publisert 16.06.2016

Tillatelse til miljøtiltak i Lundevågen i Farsund

Farsund kommune har fått tillatelse til oppryddingsarbeider i forurenset sjøbunn i Lundevågen. Tiltakene skal ta miljøgifter som tungmetaller, PAH og PCB ut av sirkulasjon og forbedre økologisk tilstand i fjorden.


Publisert 23.05.2016

Tillatelse til miljøtiltak i Kittelsbukt

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gitt Arendal kommune tillatelse til å utføre miljøtiltak på sjøbunnen i Kittelsbukt.


Publisert 20.05.2016

Hvordan håndtere sulfidholdige bergarter ved utbygginger?

Engasjert forsamling hadde mange spørsmål på workshop om sulfidholdige bergarter. Her kan du lese alle foredragene.


Akutt forurensning - ring 110!

Miljøvernavdelingen gir miljøfaglige råd til Kystverket eller kommunene om hvordan de skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen. Les mer om Statsforvalterens rolle.

 Gå til Kystverkets sider om varsling.