Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, blant annet avløp og avfall. Du kan lese mer på Miljødirektoratets nettside. Et sammendrag av informasjon knyttet til Statsforvalterens myndighetsområder finner du her


Publisert 12.05.2020

Tillatelse til Øygruppen As til opprydningstiltak på Flekkerøy

Fylkesmannen gir Øygruppen AS tillatelse til oppryddingstiltak ved Vraget på Flekkerøy i Kristiansand kommune.


Publisert 11.05.2020

Tillatelse til utvidet driftstid for Klodeborg pukkverk

Fylkesmannen i Agder innvilger søknad om midlertidig dispensasjon fra vilkår for utvidet driftstid for Klodeborg pukkverk i Arendal kommune. 


Publisert 04.05.2020

Midlertidig lemping på støygrensen for Velde Fjellboring AS

Fylkesmannen fatter vedtak om å midlertidig lempe på støygrensen i forurensningsforskriften kapittel 30 med 5 db for inntil 26 søndager/helligdager per år. 


Publisert 01.04.2020, Sist endret 04.02.2021

Korona-informasjon

Sammendrag av Miljødirektoratets informasjon om korona-situasjonen knyttet til Statsforvalterens myndighetsområder.  


Publisert 27.03.2020

Kunngjøring av endret tillatelse for Neset avløpsanlegg

Etter søknad fra kommunen endrer Fylkesmannen grenseverdi for organisk stoff, prøvetakingsmetode og koordinater til utslippspunkt for Neset avløpsanlegg i Froland kommune. 


Publisert 27.02.2020

Kunngjøring av tillatelse til opprydningstiltak ved Eydehavn

Fylkesmannen i Agder gir Arendal Havnevesen KF tillatelse til opprydningstiltak på eiendommene gnr./bnr. 52/701 og 52/740 i Arendal kommune. 


Publisert 12.02.2020

Kunngjøring av tillatelse til midlertidig anleggsvirksomhet

Fylkesmannen i Agder har gitt Agder Energi Vannkraft AS tillatelse til midlertidig anleggsvirksomhet for bygging av Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune.  


Publisert 04.02.2020

Kunngjøring av tillatelse til opprydning av forurenset sjøbunn

Fylkesmannen har gitt Vågsnes AS tillatelse til opprydningstiltak i forurenset sjøbunn ved Vågsnes i Arendal kommune. 


Publisert 30.01.2020

Kunngjøring av endret tillatelse for Stena Recycling avd. Kristiansand

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Stena Recycling AS avd. Kristiansand fattet vedtak om endring av tillatelse til drift av mottaksanlegg for avfall, inkludert EE-avfall og farlig avfall samt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Andøya i Kristiansand kommune. 


Publisert 13.01.2020

Tillatelse til oppdrettsanlegg for blåskjell i Sagebukta, Kvinesdal

Fylkesmannen har gitt Listerskjell AS utslippstillatelse til etablering av oppdrettsanlegg for blåskjell i Sagebukta. 


Akutt forurensning - ring 110!

Miljøvernavdelingen gir miljøfaglige råd til Kystverket eller kommunene om hvordan de skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen. Les mer om Statsforvalterens rolle.

 Gå til Kystverkets sider om varsling.