Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte – frist 1. november 2021.

Publisert 13.09.2021

Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2022 til konkrete prosjekter/tiltak til fremme av skogbruket på Agder. Eksempler på hva det kan gis støtte til er FoU-prosjekter, informasjon/veiledning/opplæring, undersøkelser samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles også krav til delfinansiering og rapportering. Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune for eventuelt støtte fra de kommunale rentemidlene. Prosjekter av nasjonal betydning sendes Landbruksdirektoratet for nasjonale rentemidler.

Søknad sendes innen 1.11.2021 til: sfagpost@statsforvalteren.no eller
Fylkesmannen i Agder
Landbruksavdelingen
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Søknaden merkes: «Fylkesinntrukne rentemidler 2022 i Agder».

Skogfond

Skogfond er en tvungen fondsavsetting i forbindelse med den enkelte skogeiers salg av tømmer. Ordningen er opprettet for å sikre de langsiktige investeringene i skogbruket. Samlet på Agder har skogeierne innestående ca. 190 mill. kroner i skogfond. Hver skogeiendom har sin skogfondskonto med tilhørende midler satt av fra egen hogst. Investeringer på skogeiendommen, som er i tråd med forskrift om skogfond, gir skattefordel, men renteinntektene tilfaller ikke skogeier. Disse rentemidlene forvaltes og fordeles som beskrevet under.

Rentemidlene

Rentene fra innestående skogfond forvaltes etter forskrift om skogfond o.a. og fordeles etter en nøkkel fastsatt av Landbruksdirektoratet.

15 % tildeles til Statsforvalteren (midlene som det her kan søkes på), 30 % til skogandelseierlag i Norges skogeierforbund og 0–20 % som en trinnvis sats til Landbruksdirektoratet. Resterende midler beholder kommunene som kommunale rentemidler.

I 2020 utgjorde de samlede opptjente renteinntektene ca. 2,3 millioner kroner. Forventet renteinntekter på Agder for 2021 vil trolig ligge på tilsvarende nivå. Statsforvalteren vil etter søknadsfristen utarbeide et budsjettforslag for rentemidlene som legges fram for Kontaktutvalget for skogbruk på Agder. Disponibelt beløp varierer med skogfondsbeholdningen og rentesatsen. 2020 og 2021 har vært et uvanlig år med et lavt rentenivå. Dette påvirker disponibelt beløp til forbruk i 2022. Rentemidlene brukes til administrasjon av skogfondsordningen, til informasjons- og veiledningstiltak og som støtte til prosjekter etter søknad.