Leve hele livet

Oppdatert 02.01.2023

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Kvalitetsreformen for de eldre skal handle om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.

Målet med reformen skal være flere gode leveår der den aldrende befolkningen beholder god helse lenger og i større grad mestrer eget liv.

Aldersvennlige samfunn

Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblemer og helsetilstand. Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape aldersvennlige samfunn.

Statsforvalteren har en sentral rolle i å koordinere reformarbeidet. Statsforvalteren skal blant annet gi alle kommuner tilbud om dialogmøter og sørge for at alle kommuner blir invitert til å delta i læringsnettverk. Statsforvalterne er en del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er med. Leve hele livet handler om en rekke tiltak, noen er store og omfattende, andre er mindre grep som likevel kan gjøre store forskjeller. Besøk gjerne nettsidene til flere av statsforvalterne, for å se hva som skjer. 

Vis mer

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det.

Målet er å sikre bærekraft i tjenestene. Dobling i antall eldre og dobling i antall demenssyke er blant utfordringene som over tid påvirker kommunal drift i svært stor grad. Pandemiens erfaring med mangel på kvalifiserte hender er sannsynligvis bare et frampek på morgendagens situasjon for kommunene og helse og omsorgssektoren vil trolig ikke klare å løse disse utfordringene alene.

Statsforvalteren i Agder er en del av et regionalt støtteapparat for reformen sammen med blant annet KS Agder, utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, eldrerepresentanter, Fylkeskommunen i Agder, Husbanken og Senter for omsorgsforskning. I det nasjonale støtteapparatet finner vi Helsedirektoratet, KS, Senter for aldersvennlig Norge med flere.

Reformen har flere faser og det blir viktig for kommunene å få integrert arbeidet med reformen i de kommunale planene. Gitt alvoret av utfordringsbildet som reformen adresserer (økende andel eldre/økende omsorgsbrøk), vurderer støtteapparatet at det er samfunnsplaner (og etterfølgende arealplan) som er riktig sted å adressere satsningene.

Aldersvennlig samfunn er sammensatt og tar tid å etablere. Boligplanlegging, hensiktsmessige boliger, variert kultur- og aktivitetstilbud, gode møteplasser og egnede transportløsninger er eksempler på tema som påvirker, men som helse og omsorg sjelden har nytte av å diskutere alene. Det er derfor ønske om tett samarbeid på tvers av sektorene i kommunene – spesielt mellom plan/samfunnsplan og helse/omsorg. Leve hele livet må ikke bare ses på som en eldrereform, men heller som en samfunnsreform som skal løse et utfordringsbilde knyttet til bærekraft.

Se mer informasjon om status på reformen på Regjeringens og Helsedirektoratets nettsider (se lenker på denne nettsiden). Se også på nyhetsbrev for mer informasjon gitt til kommuner om reformarbeidet.