Midler til svømmeopplæring i barnehage 2019

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.01.2019

Tilskudd

Fylkesmannen i Agder utlyser midler til svømmeopplæring i barnehager. Fylkesmannen har fått tildelt 3 683 000,-  til formålet og som skal fordeles til tiltak i Aust- og Vest-Agder i 2019. Tilskuddssatsen er fastsatt årlig av Utdanningsdirektoratet, og tilskuddet er 1850,- pr barn det blir gitt svømmeopplæring til.

Mål for tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barn bedre svømmeferdigheter.

Målgruppe

Barn i kommunale og private barnehager i alderen 4-6 år bosatte i Aust- Agder og Vest-Agder.

Tildelingskriterier

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan søke Fylkesmannen om tilskudd.

 • Søknader som beskriver et samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner prioriteres. Kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.
 • Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.
 • Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna. Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall. Kommunene og frivillige organisasjoner må selv dekke øvrige kostnader.
 • Det kan søkes om midler inntil kroner 1850,- per barn. Det kan kun søkes om tilskudd for ett år om gangen.
 • I søknaden må det fremgå hvor svømmeopplæringen skal foregå. Det må også være en beskrivelse av selve opplegget.

Søknaden må beskrive organiseringen av svømmeopplæringen

 • Hvor svømmeopplæringen skal skje
 • Hvor mange barn som skal delta
 • Hvor mange timer svømmeopplæring
 • Hva slags opplæring skal gis
 • Søknadsbeløp
 • Kommunens/organisasjonens kontonummer og adresse

Søknad om tilskudd

Søknadsfristen er 15.mars 2019.

Benytt søknadskjemaet du finner lenke til i høyremargen.

Søknaden sendes til: Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no

Behandling av søknader

Fylkesmannen behandler søknadene og fatter vedtak om tilskudd eller avslag. Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Rapport

Kommunene skal innen 1. desember 2019 rapportere til Fylkesmannen om bruk av midlene. Rapporten skal inneholde informasjon om hvor mange barn (gutter og jenter) som deltok fra kommunale og private barnehager og hvor mange timer svømmeopplæring som ble gitt.

Kommuner og barnehager som mottok svømmetilskudd i 2018 må rapportere på gjennomført svømmeopplæring før det tildeles nye midler.