Forvaltningsplanen for Sklinna naturreservat er ferdigstilt

Forvaltningsplanen for Sklinna naturreservat er nå ferdigstilt og kan lastes ned fra vår hjemmeside. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommunen og andre berørte parter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2018

Arbeidet med forvaltningsplanen startet opp i 2016. Forvaltningsplanen var på høring våren 2018, med høringsfrist 18.05.2018.

Kort om Sklinna naturreservat

Sklinna naturreservat ble opprettet desember 2003. Formålet med vernet av området er å bevare et egenartet øy- og skjærgårdsområde ytterst på Namdalskysten, der botaniske, zoologiske og geologiske elementer bidrar til å gi området dets særpreg. Området har særlig verdi som hekkebiotop for en rekke sjøfuglarter, inklusiv alkefuglene.

i 2011 fikk Sklinna status som RAMSAR-område. Ramsarstatusen innebærer at Norge er internasjonalt forpliktet til å sikre den økologiske tilstanden i dette området området gjennom bærekraftig forvaltning.