Rovvilterstatning for sau og tamrein 2020

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde Foto: Risten-Marja Inga / Statsforvalteren i Trøndelag.

Statsforvalteren i Trøndelag har sluttbehandlet 314 søknader om erstatning for tap av rein eller sau til fredet rovvilt i 2020. I alt ble det utbetalt 29.3 millioner kroner til saue- og reineiere for tap av dyr til fredet rovvilt.

Publisert 28.01.2021, Sist endret 28.01.2021

Statsforvalteren i Trøndelag mottok 251 søknader om erstatning for sau og 63 søknader om erstatning for tap av tamrein for 2020. Antall søknader for sau er 51 færre enn i 2019, mens antall erstatningssøknader for rein er stabilt.

Dette er en kort oppsummering av relevante tall for Trøndelag 2020. Tallene som presenteres er ikke endelige, men gir et godt bilde for 2020. Tallene kan bli noe justert dersom behandling av klager på vedtak gir endringer i antall dyr det gis erstatning for.

Erstatning for tamrein tapt til fredet rovvilt i Trøndelag

Trøndelag hadde om lag 25 000 tamrein 1. april 2019, og våren 2019 er det oppgitt at i overkant av 18 000 reinkalv ble født. Det totale antall tapte rein i Trøndelag i reindriftsåret 2019/2020 var 8529 dyr. Av disse oppgis 7852 som tapt til fredet rovvilt. Til sammenligning ble totalt 7840 rein meldt tapt i reindriftsåret 2018/2019.

Reineierne har fått utbetalt 17.4 millioner kroner i erstatning for rein tapt til fredet rovvilt i 2020. Det er erstattet 90 okserein, 2521 kalv og 914 simler for reindriftsåret 2019/2020. Dette tilsvarer 29 prosent av oksene, 41 prosent av kalv og 69 prosent av simlene som ble søkt erstattet. (I snitt 45 prosent). Fire prosent av de erstattede rein er påvist drept av fredet rovvilt (tabell 1).

Flest rein erstattes som tapt til jerv (42 prosent), deretter gaupe (26 prosent), kongeørn (17 prosent), ukjent fredet rovvilt (9 prosent), bjørn (5 prosent), og ulv (3 prosent).

‘Ukjent fredet rovvilt’ er en kategori som Statens Naturoppsyn og Statsforvalteren bruker når vi antar at fredet rovvilt er skadevolder, men ikke sikkert kan stadfeste hvilken rovviltart som er skadevolder.

Tabell 1 Fordeling av de 166 kadavrene av tamrein som er undersøkt av Statens Naturoppsyn og der skadeårsaken har fått vurderingen ‘påvist’ (dokumenter og antatt sikker) i Trøndelag i perioden 1. april 2019 til 31. mars 2020. I tillegg har SNO undersøkt 120 kadaver der dødsårsak ikke kan fastsettes.

Skadeårsak

Antall påviste rein

Bjørn

1

Gaupe

27

Jerv

65

Kongeørn

34

Ulv

3

Ukjent fredet rovvilt

26

Andre årsaker (hund, ulykke, ‘ikke rovvilt’)

10

Utvikling rein siste ti år

Antall tamrein i Trøndelag har vært relativt stabilt mellom 24000 til 25000 dyr i perioden 2010 til 2020 (figur 1). Men antall dyr som søkes erstattet som tapt til fredet rovvilt har økt over tiårsperioden. Antall erstattede rein avtok noe i perioden 2012/2013 til 2017/2018, men har de sist to år på nytt vært økende.

imagelfr8.png

Figur 1 Utvikling i antall tamrein (ved reindriftsårets start) i Trøndelag de siste 10 år (grå linje, se antall på høyre side av diagrammet), og antall tamrein søkt erstattet som tapt til fredet rovvilt (gul linje) og antall tamrein erstattet (rød linje) i de samme årene (se antall på venstre side av diagrammet). 

Erstatning for sau tapt til fredet rovvilt i Trøndelag

Omtrent 71 000 sau og 117 000 lam gikk på utmarksbeite i Trøndelag sist sommer, viser tall fra organisert beitebruk. Av disse er det søkt om erstatning for tap av 1631 sau og 6529 lam, noe som tilsvarer et tap på 2.3 prosent for sau og 5.6 prosent av lammene. Majoriteten av disse dyrene ble meldt tapt til rovvilt, men rundt 50 sau og 100 lam ble meldt tapt på grunn av sykdom, trafikkuhell eller tap til hund.  

Det er utbetalt 11.9 millioner kroner i erstatning for sau tapt til fredet rovvilt i 2020 (se tabell 2). Statsforvalteren i Trøndelag har erstattet 927 sau og 3545 lam for beitesesongen 2020. Dette tilsvarer 64 prosent av sauene og 59 prosent av lammene det ble søkt om erstattet. Denne beitesesongen ble 329 sau/lam påvist drept av fredet rovvilt. Dette utgjør 7 prosent av antall dyr erstattet (tabell 3).

Flest sau erstattes som tapt til jerv (40 prosent), deretter bjørn (19 prosent), gaupe (12 prosent) og kongeørn (8 prosent). I tillegg erstattes en stor andel sau til ukjent fredet rovvilt (20 prosent). Ingen dyr er erstattet til ulv denne beitesesongen.

Utvikling sau siste ti år

Antall sau og lam på utmarksbeite økte i perioden 2011 til 2017, og har avtatt noe de tre seneste år (figur 2). Antall dyr som søkes erstattet som tapt til fredet rovvilt varierer mellom år, men over siste tiårsperiode ser det ut til at det er en nedgang i antall dyr som søkes erstattet. Antall erstattede sau/lam følger stort sett antall søkt erstattet.

image3jscl.png

Figur 2 Utvikling i antall sau/lam på beite i Trøndelag de siste 10 år (grå linje, se antall på høyre side av diagrammet), og antall sau/lam søkt erstattet som tapt til fredet rovvilt (gul linje) og antall sau/lam erstattet (rød linje) i de samme årene (se antall på venstre side av diagrammet).

Hvorfor erstattes ikke alle dyr som søkes erstattet?

Alle tamrein og sau der Statens Naturoppsyn kan påvise at tap skyldes fredet rovvilt, erstattes uten videre vurdering av Statsforvalteren. De påvist tapte dyrene utgjør en relativt liten andel av alle erstattede sau/rein.

Det resterende tapet som søkes erstattet, skal Statsforvalteren vurdere sannsynligheten for at hvert enkelt individ er tapt til fredet rovvilt. Til dette bruker vi informasjon om blant annet (ikke uttømmende liste) påvist rovviltforekomst og predasjonsmønster, påvist tap av andre sau/rein i samme område og tidsrom, og andre relevante opplysninger vedlagt søknad om erstatning.  

Unntaket fra dette er sau i saker som oppfyller kriteriene til § 7 i erstatningsforskriften for sau (fast bestand, regelmessig skade, tapsbilde sammenfallende med skadevoldende arts skademønster og med sammenlignbare besetninger), her erstattes alt tap over normaltap uten videre sannsynlighetsvurdering).

Har du flere spørsmål om akkurat dette, kan du ta kontakt med en av våre saksbehandlere, eller henvende deg til din interesseorganisasjon og lese erstatningsforskriftene for tamrein og sau.

Tabell 2 Nøkkeltall fra behandling av søknader om erstatning for tap av sau til rovvilt i Trøndelag, beitesesongen 2020. I kommuner med bare en søknad om erstatning har vi utelatt detaljert informasjon, men disse tallene er inkludert i totalsummen for fylket.

 

 

Antall søkt erstattet

Antall erstattet

 

Kommune

Antall søknader

Sau

Lam

Sau

Lam

Erstatning (kr)

Flatanger

3

39

146

30

101

350619

Grong

2

78

117

76

106

637241

Heim

2

3

25

2

15

40196

Holtålen

9

23

130

11

83

223736

Høylandet

5

110

245

83

167

772538

Inderøy

1

         

Indre Fosen

8

53

155

29

80

293592

Leka

1

         

Levanger

19

40

364

26

247

618977

Lierne

4

4

39

2

16

40813

Malvik

1

         

Melhus

3

4

37

1

18

40402

Meråker

12

24

170

18

97

281433

Midtre Gauldal

11

20

174

9

84

211142

Namsos

7

71

181

67

135

644084

Namsskogan

1

         

Oppdal

42

198

1198

102

730

1973942

Orkland

6

17

77

12

35

121030

Osen

4

19

118

7

57

152276

Overhalla

2

17

124

9

86

230087

Rennebu

21

95

477

50

261

783247

Rindal

5

7

83

3

61

141297

Røros

2

15

38

11

23

98024

Selbu

14

54

192

41

128

444308

Snåsa

9

98

311

63

118

564443

Steinkjer

20

131

481

69

233

793316

Stjørdal

4

20

43

13

27

109225

Tydal

1

         

Verdal

26

146

674

77

375

1132781

Ørland

1

         

Åfjord

5

25

96

12

44

140082

Totalt i Trøndelag

251

1441

6014

927

3545

11888232

Tabell 3 Fordeling av de 432 kadavrene av sau/lam som er undersøkt av Statens Naturoppsyn og der skadeårsaken har fått vurderingen ‘påvist’ (dokumenter og antatt sikker) i Trøndelag i perioden 1. mai til 1. november 2020. I tillegg har SNO undersøkt 316 kadaver der dødsårsak ikke kan fastsettes.

Skadeårsak

Antall påviste sau/lam

Bjørn

183

Gaupe

29

Jerv

71

Kongeørn

35

Ulv

0

Ukjent fredet rovvilt

11

Andre årsaker (f.eks. hund, ulykke, sykdom, rødrev)

103