Klima- og miljødepartementets endelige avgjørelse om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 6 i 2021

Klima- og miljødepartementet har i brev av 3. juni 2021 fattet endelig avgjørelse i sak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 6 i 2021.

Publisert 04.06.2021

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge gjorde i møte den 23. april 2021 vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 6 i 2021. Vedtaket ble påklaget, og klagene behandlet av nemnda i møte den 21. mai 2021. Rovviltnemnda opprettholdt sitt vedtak, og oversendte saken til Klima- og Miljødepartementet for endelig avgjørelse. Klima- og miljødepartementets avgjørelse kom i brev av 3. juni 2021.

Rovviltnemndas vedtak er i hovedsak opprettholdt, men departementet har gjort noen endringer, og tar inn vilkår om følgende:

  • Bjørnebinne(r) med unge(r) som opptrer sammen under skadefellingsforsøk og lisensfelling skal være unntatt fra tillatelsen.
  • De tiltak som ermulige for å unngå at bjørnebinner felles, skal være iverksatt.
  • Statsforvalteren skal gis fullmakt til å avslutte lisensfellinga dersom det blir feltbinne under skadefelling eller lisensfelling.

 

Klima- og miljødepartementet har i avgjørelse datert 3. juni 2021 konkludert med følgende i saken:

«Klima- og miljødepartementet opprettholder i hovedsak rovviltnemnda i forvaltningsregion 6 sitt vedtak om kvote for betinga skadefelling og lisensfelling for brunbjørn i 2021 av 23. april 2021. Departementet tar inn vilkår om at bjørnebinne(r) med unge(r) som opptrer sammen under skadefellingsforsøk og lisensfelling skal være unntatt fra tillatelsen. De tiltak som er mulige for å unngå at bjørnebinner felles, skal være iverksatt. Videre tar departementet inn et vilkår om at Statsforvalteren skal gis fullmakt til å avslutte lisensfellinga dersom det blir felt binne under skadefelling eller lisensfelling.

Departementet har i sin avgjørelse lagt vekt på skadehistorikken og skadepotensialet knyttet til bjørn i regionen. Departementet finner at den vedtatte kvoten for betinget skadefelling, eventuelt lisensfelling, av tre bjørner ikke truer bestandens overlevelse og ikke er til hinder for å nå det nasjonale og regionale bestandsmålet neste år. Departementet viser til at statsforvalteren i hvert enkelt tilfelle der det kan bli aktuelt med skadefelling blant annet skal gjøre en vurdering av om det finnes annen tilfredsstillende løsning for å forhindre tap av beitedyr.»

I praksis betyr dette at Statsforvalteren skal vurdere og vektlegge eventuell risiko for at det skadevoldende individet er ett hunndyr i vurderingen av om skadefelling skal iverksettes. Dette fordi hunndyr og spesielt hunndyr med unger er særlig viktig for å oppnå bestandsmålet også i kommende år. Statsforvalteren overtok ansvaret for behandling av søknader om skadefelling den 1. juni.