Flere fellinger de siste årene

Fra og med 01. juni 2020 fikk Fylkesmannen i Trøndelag en betinget kvote for skadefelling fra Miljødirektoratet på brunbjørn. Denne gjelder frem til 15.oktober (unntatt binne med unge(r)).

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.06.2020

Det er gitt en kvote for betinget skadefelling på tilsammen fem brunbjørner for rovviltregionene 6, 7 og 8. Av dette gjenstår en kvote på 4 brunbjørner.

Rovviltnemnda i region 6 har fastsatt kvotene til betinget skadefelling av gaupe (totalt 5 gauper), jerv (totalt 5 jerv) og ulv (totalt 3 ulv) fra 01. juni 2020 til og med 15. februar 2021.

Flere fellinger de siste årene

I tiåret som gikk (2010-2019) ble det felt henholdsvis 16 bjørn, 1 jerv, 1 ulv og 15 gauper på ordinær skadefelling i Trøndelag. Med ordinær skadefelling menes i dette tilfellet skadefellingsforsøk av private eller kommunale fellingslag etter tillatelse fra Fylkesmannen. Ekstraordinære uttak av Statens Naturoppsyn (SNO) er ikke inkludert, selv om lokale fellingslag har deltatt i uttakene.

Av disse ble 8 bjørner, 1 jerv og 4 gauper felt de to foregående årene av private eller kommunale skadefellingslag. Erfaringene fra fylket de siste årene viser at fellingsforsøkene har blitt mer effektive. Spesielt er det skadefellingslaget i Verdal (felt 2 bjørner og 1 jerv), og det interkommunale skadefellingslaget i søndre del av Trøndelag (felt 4 bjørner) som har lyktes godt de to siste årene.

Fylkesmannen ønsker effektive uttak

Når Fylkesmannen vedtar skadefelling av et rovdyr, så ønsker vi mest mulig effektive uttak. Derfor har mer effektive uttak på store rovdyr har vært et satsingsområde, både på nasjonalt og regionalt i rovviltforvaltningen de siste årene. I Trøndelag har man i 2018 og 2019 brukt ca. 1,9 millioner kroner på kursing av fellingslag, innkjøp av utstyr og trening av hunder. I tillegg har det blitt utbetalt 3,4 millioner kroner i godtgjøring av fellingslag i forbindelse med fellingsforsøk.

I Statens naturoppsyn sin veileder for gjennomføring av fellingsoppdrag står det: «Det viktigste er å få gode hundeekvipasjer på plass så fort som mulig da tid er den viktigste faktoren for å lykkes. Generelt bør sporene ikke være eldre enn 12 timer, men dette vil også kunne variere med vær, temperatur og geografi.»

Det har skjedd en god utvikling over det siste tiåret blant alle skadefellingslagene i fylket. Økt kunnskap, kompetanse og bedre organisering kan ha påvirket uttellingen i fellingsforsøkene. Selv om tendensen er positiv så er det alltid rom for mer utvikling, erfaringsutveksling og kompetanseheving. Derfor vil det også i 2020 gis betydelige penger til skadefellingsarbeidet i fylket.

Veileder for skadefellingsoppdrag

Statens naturoppsyn (SNO) produserte i 2019 en veileder for fellingsoppdrag på store rovdyr. Fylkesmannen anbefaler kommuner og skadefellingslag å gjøre seg kjent med innholdet, samt bruke denne aktivt i planlegging og organisering av fellingsoppdrag. Veilederen redegjør for aktørbildet, virkemiddelbruk, gjennomføring av fellingsforsøk og rapportering.

Ny metode for rapportering av skadefellingsforsøk

Nytt av året er måten man rapporterer på fellingstillatelser. Hvert fellingsvedtak som gjøres for gaupe, jerv, bjørn, kongeørn og ulv legges ut i Miljøvedtaksregisteret. I dette registeret vil du finne gjeldende fellingsvedtak, og det er her fellingslagene rapporterer på aktivitet i forbindelse med fellingsforsøk. Vilkårene for rapportering som fremgår i fellingsvedtakene hos Fylkesmannen i Trøndelag vil bli revidert. Les derfor nøye gjennom eventuelle fellingsvedtak. Under dokumenter på høyre side finner du oppskrift på hvordan man skal rapportere i Miljøvedtaksregisteret.