Rovvilterstatning for sau og tamrein 2019

Fylkesmannen i Trøndelag har nå sluttbehandlet i alt 364 søknader om erstatning for tap av rein eller sau til fredet rovvilt i 2019. I alt ble det utbetalt 30.4 millioner kroner til saue- og reineiere for tap av dyr til fredet rovvilt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.02.2020

Fylkesmannen i Trøndelag mottok 301 søknader om erstatning for sau og 63 søknader om erstatning for tap av tamrein for 2019. Dette er på om lag samme nivå som for 2018, da Fylkesmannen mottok 62 søknader om tamreinerstatning og 318 søknader om saueerstatning.

Dette er en kort oppsummering av relevante tall for Trøndelag 2019. Se til PDF i høyre marg for mer utfyllende informasjon. Tallene som presenteres er ikke endelige, men gir et godt bilde for 2019. Tallene kan blir noe justert ettersom Fylkesmannen har mottatt meldinger om hjemkomne sau som vil medføre korrigering av noen vedtak, samt at behandling av klager på vedtak også vil kunne gi endringer i antall dyr det gis erstatning for.

Foto: Ingo M. Danielsen

Erstatning for tamrein tapt til fredet rovvilt i Trøndelag

Trøndelag hadde omlag 25 000 tamrein 1. april 2018, og våren 2018 er det oppgitt at omlag 18 500 reinkalv ble født. Det totale antall tapte rein i Trøndelag i reindriftsåret 2018/2019 var 7840 dyr. Av disse oppgis 6985 som tapt til fredet rovvilt.

Fylkesmannen i Trøndelag har utbetalt 14.3 millioner kroner i erstatning for rein tapt til fredet rovvilt i 2019. Det er erstattet 108 okserein, 2006 kalv og 809 simler for reindriftsåret 2018/2019. Dette tilsvarer 53 % av oksene, 36 % av kalv og 68 % av simlene som ble søkt erstattet, i snitt 42 %. Fire prosent av de erstattede rein er påvist drept av fredet rovvilt.

Flest rein erstattes som tapt til gaupe (37 %), deretter jerv (33 %), kongeørn (20 %), bjørn (4 %), ulv (1 %) og ukjent fredet rovvilt (5 %). Ukjent fredet rovvilt er en kategori som Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen bruker når vi antar at fredet rovvilt er skadevolder, men ikke sikkert kan stadfeste hvilken rovviltart som er skadevolder.

Erstatning for sau tapt til fredet rovvilt i Trøndelag

Omtrent 70 000 sau og 118 000 lam gikk på utmarksbeite i Trøndelag denne sommeren. Av disse er 1756 sau og 7570 lam meldt tapt i søknad om erstatning. Dette tilsvarer et tap på 2.5 % sau og 4.2 % av lammene. Majoriteten av disse dyrene ble meldt tapt som til rovvilt, men 73 sau og 94 lam ble meldt tapt til andre årsaker (ulykke, sykdom, trafikk og hund). Denne beitesesongen ble 519 sau/lam påvist drept av fredet rovvilt. Dette utgjør 8 % av antall dyr erstattet.

Det er utbetalt 16.1 millioner kroner i erstatning for sau tapt til fredet rovvilt i 2019 (se tabell 4). Fylkesmannen i Trøndelag har erstattet 1211 sau og 4945 lam for beitesesongen 2019. Dette tilsvarer 72 % av de sauene og 66 % av lammene som ble søkt erstattet. Av de erstattede sau og lam var 8 % påvist drept av fredet rovvilt.

Flest sau erstattes som tapt til jerv (22 %), deretter bjørn (17 %), gaupe (9 %), ulv (8 %) og kongeørn (4 %). I tillegg erstattes en stor andel sau til ukjent fredet rovvilt (40 %). Det er ikke vanlig med så store tap til ulv i Trøndelag, men i 2019 har to ulver forårsaket tap på Innherred. Totalt antall sau som erstattes til bjørn er lavere i 2019 enn i 2018.