Vedtak - endret tillatelse - Asp pukkverk - Odd Einar Kne AS

Odd Einar Kne AS har fått midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av forurensede masser til 31. desember 2022.

Publisert 12.07.2021

Odd Einar Kne AS sin tillatelse til drift av deponi for rene masser og sorteringsanlegg i Asp pukkverk, datert 19. oktober 2020, er midlertidig endret.

Endringen omfatter tillatelse til å motta og mellomlagre 7000 tonn forurensede masser, i klasse 2 og 3, i Asp pukkverk fram til høsten 2022. Massene kommer fra byggingen av nytt kulturhus på Steinkjer.

Vedtak og endret vilkårssett er tilgjengelig i menyen til høyre. Vilkårsdelen er også tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra vedtaket er mottatt.