Stjørdal kommune søker om tillatelse til utslipp fra nye Hjelset vannbehandlingsanlegg.

Høringsfrist:
12. juli 2021 23.59

Det eksisterende vannbehandlingsanlegget har en tillatelse til utslipp fra 1994. Dagens anlegg har batchvis utslipp av slam til avløpsnettet.

Publisert 15.06.2021

Det nye anlegget vil ha en prosessløsning som fortløpende skiller ut slamfasen. Det vil fortsatt brukes en aluminiumsbasert koagulant for å koagulere humus.

Slamfasen ledes til avløpsnettet og Stjørdal avløpsrenseanlegg, mens klarvannsfasen ledes til Leka. Utslippspunktet vil være nedstrøms Julfossen, og er det samme som for eksisterende anlegg. Kommunen forventer at utslippsmengden vil gåned med det nye anlegget, og de vurderer at utslippet fra det nye anlegget ikke vil gi høyere utslippskonsentrasjoner enn de krav som er stilt i gjeldende utslippstillatelse.

For flere detaljer viser vi til søknadspapirene.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 12.7.2021.