Fra: Pettersen, Anette[anpet@statsforvalteren.no]
Sendt: 04.06.2021 09:03:03
Til: Pettersen, Anette
Tittel: Utfyllende informasjon til søknaden


 

 

Fra: Jostein Andersen <jostein.andersen@ramboll.no>
Sendt: tirsdag 26. januar 2021 14:27
Til: Pettersen, Anette <anpet@statsforvalteren.no>
Kopi: bjorn.stower@stjordal.kommune.no
Emne: FW: Endret utslipp fra vannbehandlingsanlegg i Stjørdal

 

 

 

Hei igjen

 

I det etterfølgende er spørsmål svart ut.

 

 

Er det gjort noen undersøkelser i resipienten om effekt av utslippet frem til nå?

 

Så langt vi har registrert er det ikke gjort noen resipientundersøkelse i Leksa.

 

Er det gjort noen beregninger av mengde aluminimumsbasert koagulant som skal benyttes? Er det gjort nye vurderinger av hvor mye aluminium som vil slippes ut?

 

Nytt anlegg er et kontinuerlig spylende sandfilter, hvilket betyr at det går en kontinuerlig slamstrøm fra filtrene. Estimert mengde er ca 5 % av totalmengde. Denne slamstrømmen ledes til en lamellesparator. I forkant tilsetter en liten mengde polymer og vannet går via en flokkuleringstank for å forbedre partikkelseparasjonen i lamelleseparatoren. Fra lamelleseparatoren går det ut ca 90 % dekantvann og 10 % slam. Dekantvann antas å inneholde en aluminiumskonsentrasjon på ca 1 mg/l.

 

Anlegget har en normalproduksjon på ca 7 000 m3 rentvann i døgnet. Dimensjonerende kapasitet blir på ca 14 000 m3/d. Med utgangspunkt i disse vannmengdene vil dekantvannet tilføre Leksa 315 g Al/d ved normalbelastning og 630 g Al/d ved dimensjonerende belastning. Leksa er regulert med konsesjonsgitt minstevannføring på 0,3 m3/s i perioden  1.oktober – 14.mars. Under slike forhold vil utslippet gi en Al-konsentrasjon på hhv. 0,012 mg/l og 0,024 mg/l i Leksa ved normalproduksjon og ved dimensjonerende produksjon. I perioden 15. mars – 30 september er kravet til minstevannføring 1 m3/d. Ved denne minstevannføringen blir Al-konsentrasjonene hhv 0,004 mg/l og 0.007 mg/l ved normalproduksjon og ved dimensjonerende produksjon. I mengde antas et utslipp av dekantvann på 315 m3/d ved normalproduksjon og 630 m3/d ved dimensjonerende produksjon.

 

Sammenliknet med eksisterende anlegg er det verdt å merke seg to forhold:

 

  • Nytt anlegg har en langt mer kontrollert slamhåndtering enn eksisterende anlegg, både med hensyn til mengde og kvalitet.
  • Nytt anlegg har et jevnt utslipp. Man unngår dermed dagens situasjon med satsvis utslipp i tilknytting til sekvensiell tilbakespyling av filtre.  

 

Hvilket renseanlegg går slamfasen til? Så vidt jeg kunne se er det oppgitt Hell kloakkrenseanlegg i tillatelsen fra 1994. Er det gjort noen vurderinger av om belastningen til avløpsnettet vil endre seg med det nye anlegget? Ser at i tillatelsen fra 94 er det oppgitt at utslippet til kloakknettet i prøveperioden utgjorde en hydraulisk belastning på ca 320 pe til Hell renseanlegg.

 

Slamfasen går til Størdal avløpsrenseanlegg (SARA), beliggende på Sutterøy. Dette er et kjemisk renseanlegg, ferdigstilt i 2017, dimensjonert for 35 000 pe. Hell renseanlegg er nedlagt og ombygd til pumpestasjon. Slammengden vil ikke utgjøre noen signifikant belastning på avløpsnettet. Også eksisterende anlegg har utslipp til avløpsnettet, men nå slippes slamfasen ut sekvensielt i forbindelse med tilbakespyling av det enkelte filter. Med nytt anlegg vil slamfasen tilføres jevnt. Totalt sett vil derfor nytt anlegg gi en lavere belastning på avløpsnettet. Anlegget er dimensjonert for en rentvannsproduksjon på ca 14000 m3/d. Dette gir en estimert slamfase tilført avløpsnettet på ca 70 m3/d – 3 m3/h. Normalproduksjonen og dermed tilført slamfase til avløpsnettet vil ligge på det halve av dette. Antas en vannmengde på 0,2 m3/pe tilsvarer den estimerte maksimalbelastningen 350 pe. Normalbelastningen vil være det halve: ca 175 pe.

 

Ta kontakt dersom det skulle være ytterlige spørsmål. 

 

 

Med vennlig hilsen

Jostein Andersen

Senior rådgiver

M +47 93243119

jostein.andersen@ramboll.no

 

From: Pettersen, Anette <anpet@fylkesmannen.no>
Sent: onsdag 25. november 2020 13:55
To: Jostein Andersen <jostein.andersen@ramboll.no>
Subject: SV: Endret utslipp fra vannbehandlingsanlegg i Stjørdal

 

Hei!

 

Beklager så mye at dere ikke har fått noe svar.

Jeg har nå gått igjennom søknaden og har noen spørsmål:

 

Er det gjort noen undersøkelser i resipienten om effekt av utslippet frem til nå?

 

Er det gjort noen beregninger av mengde aluminimumsbasert koagulant som skal benyttes? Er det gjort nye vurderinger av hvor mye aluminium som vil slippes ut?

 

Hvilket renseanlegg går slamfasen til? Så vidt jeg kunne se er det oppgitt Hell kloakkrenseanlegg i tillatelsen fra 1994. Er det gjort noen vurderinger av om belastningen til avløpsnettet vil endre seg med det nye anlegget? Ser at i tillatelsen fra 94 er det oppgitt at utslippet til kloakknettet i prøveperioden utgjorde en hydraulisk belastning på ca 320 pe til Hell renseanlegg.

 

Med vennlig hilsen

Anette Pettersen
rådgiver

<image001.png>

Telefon:
E-post:
Web:

73 19 92 39
anpet@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tl