Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Tanem massedeponi - Trondheim kommune

Høringsfrist:
23. august 2020 23.59

Forset Grus AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene jord- og steinmasser på Tanem massedeponi i Trondheim kommune. 

Publisert 23.06.2020

Bakgrunn
Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider regnes som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»). Næringsavfall skal leveres til godkjent mottak dersom det ikke kan gjennomgå gjenvinning. Med godkjent mottak menes mottak/anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Tidligere kunne slike rene masser-deponi drives uten tillatelse etter forurensningsloven, men som en konsekvens av at praksisen av behandling av denne typer saker er innstrammet, har vi bedt alle aktører som driver rene masser-deponier, om å søke tillatelse etter forurensningsloven.

Hva har Forset Grus AS søkt om?
Pro Invenia har på vegne av Forset Grus AS søkt om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på Tanem massedeponi (gnr. 539 bnr. 1 og gnr. 540 bnr. 1) i Trondheim kommune.

Søknaden er i tråd med nylig vedtatt reguleringsplan av 05.12.2019 (Tanem massedeponi, planid: K20142008). Ifølge plankartet er selve deponiområdet ca. 75 daa, og det søkes om å deponere ca. 60 000 tonn rene masser årlig. Totalt fyllingsvolum er beregnet til ca. 500 000 m3, innenfor en driftsperiode på 10 år fra igangsettelse av tiltaket. Etter endt driftsperiode skal området tilbakeføres til landbruksformål.

Vedlagt søknaden (tilgjengelig til høyre) følger relevante dokumenter.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Trondheim kommune og blir kunngjort i Adresseavisen.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 23. august 2020.