Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Solbu - Orkland kommune

Høringsfrist:
30. august 2020 23.59

Mardahl Maskin AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene jord- og steinmasser på Solbu i Orkland kommune.

Publisert 06.07.2020

Bakgrunn
Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider regnes som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»). Næringsavfall skal leveres til godkjent mottak dersom det ikke kan gjennomgå gjenvinning. Med godkjent mottak menes mottak/anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Tidligere kunne slike rene masser-deponi drives uten tillatelse etter forurensningsloven, men som en konsekvens av at praksisen av behandling av denne typer saker er innstrammet, har vi bedt alle aktører som driver rene masser-deponier, om å søke tillatelse etter forurensningsloven.

Hva har Mardahl Maskin AS søkt om?
Pro Invenia har på vegne av Mardahl Maskin AS søkt om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på Solbu (gnr. 49 bnr. 1) i Orkland kommune.

Søknaden er i tråd med nylig vedtatt reguleringsplan av 24.06.2020 (Masseuttak og deponi på eiendommen gnr. 49 bnr. 1, Solbu. Planid: 5024_2018012). Hele planområdet er ca. 62 daa, hvorav ca. 30 daa er regulert til kombinert masseuttak og deponi, hvor det tillates deponering av rene masser der grusen er tatt ut. I nordlige del av planområdet er det regulert inn et område for deponi, dette området er ca. 6 daa.

Fylkesmannen har vært i kontakt med bedriften, som oppgir at det er gitt konsesjon for uttaksvirksomhet for en 10-årsperiode, og det er antatt at deponiet skal drives like lenge/parallelt. Etter endt uttak vil det bli behov for istandsettingsarbeid, slik at deponivirksomheten vil ha noe lenger varighet enn uttaksvirksomheten. Bedriften søker om å deponere ca. 4000 m3 rene masser årlig, og oppgir at det totale fyllingsvolumet er beregnet til mellom 45 000 - 50 000 m3. Etter endt deponivirksomhet, skal området tilbakeføres til landbruksformål. 

Vedlagt søknaden (tilgjengelig til høyre) følger relevante dokumenter. Vedlagt ligger også tidligere vedtak for driften ved Solbu. 

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Orkland kommune og blir kunngjort i avisa Sør-Trøndelag.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 30. august 2020.