Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
08. okt Stimuleringsmidler barneverntjenester 2021 Kommunale læringsnettverk - barnevern
15. jul Tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag reinbeitedistrikt og tamreinlag
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Løpende Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid Barn, unge og voksne med psykiske plager/rusproblemer som har behov for hjelp
31. mai Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag Siidaandeler og tamreinlag
30. apr Tilskuddsordning - Eldre ut på middag Hjemmeboende eldre over 65 år
12. apr Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.
01. apr Søknad om timer til opplæring samisk Skoleeiere
31. mar Tiltakspakke sårbare eldre 2021 Kommuner, frivillige organisasjoner, fylkeskommunen, interkommunale virksomheter mv.
28. mar Støtte til hjemmeundervisning 2021 Kommuner og fylkeskommune
18. mar Ekstra bevilgning: Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltak for barn og unge Barn og unge som opplever negative konsekvenser på grunn av Covid-19
18. mar Tilskudd til svømming i barnehage 2021 Barn i barnehage i alderen 4-6 år
15. mar Klima- og miljøprogrammet Kommuner, organisasjoner, institusjoner
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
12. mar Tilskudd til "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov" Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
12. mar Tilskudd til "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte behov" Barn og unge
01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2021 Kommunens helse- og omsorgstjeneste. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
01. mar Velferdteknologiske løsninger - fra prosjekt til drift Kommuner
26. feb Prosjektskjønnsmidler Kommunene
25. feb Tilskudd til kommunale veterinærtjenester Kommuner og veterinærvaktdistrikter
15. feb KLIMASATS Kommunene og Fylkeskommunen
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021 Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2021 Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
01. feb Tilskudd til landbruksvikartjenester Avløserlag/landbrukstjenester
15. jan Tilskudd til naturforvaltningstiltak Kommuner, lag og organisasjoner
15. jan Tilskudd til tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader Foretak med produksjonsdyr i landbruket, inkl. reindrift. Kommuner, lokalsamfunn, lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner.
Søknadsfrist Tittel
08. okt Stimuleringsmidler barneverntjenester 2021
15. jul Tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
Løpende Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid
31. mai Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag
30. apr Tilskuddsordning - Eldre ut på middag
12. apr Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
01. apr Søknad om timer til opplæring samisk
31. mar Tiltakspakke sårbare eldre 2021
28. mar Støtte til hjemmeundervisning 2021
18. mar Ekstra bevilgning: Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltak for barn og unge
18. mar Tilskudd til svømming i barnehage 2021
15. mar Klima- og miljøprogrammet
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk
12. mar Tilskudd til "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov"
12. mar Tilskudd til "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte behov"
01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2021
01. mar Velferdteknologiske løsninger - fra prosjekt til drift
26. feb Prosjektskjønnsmidler
25. feb Tilskudd til kommunale veterinærtjenester
15. feb KLIMASATS
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2021
01. feb Tilskudd til landbruksvikartjenester
15. jan Tilskudd til naturforvaltningstiltak
15. jan Tilskudd til tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader