Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. sep 2.gangs utlysning - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene •Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring. •Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen. •Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring.
10. jun Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - vår Kommuner og fylkeskommuner
01. mai Søknad om tilskudd til opplæring i samisk - vår kommuner og private skoleeiere
20. mar Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering Målgruppe er pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppens behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
15. mar Søknad om timer samisk neste skoleår Kommuner og private skoleeiere
08. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
01. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar Rapportering på tilskudd til "Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov" Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte. Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
20. feb Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2019 Primærmålgruppe: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe.
20. feb Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud Målgrupper er personer som har økt risiko for eller har utviklet kronisk eller langvarig sykdom og trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.
15. feb Støtte til klimasatsing i kommunene Kommuner og fylkeskommuner
10. feb Rekrutteringstilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kommuner i Nordland
01. feb Tilskudd til tiltak i beiteområde Beitelag med fler
01. feb Tilskudd til implementering av velferdsteknologi Primær: kommunerSekundær: brukere av helse- og omsorgstjenester og deres pårørende
01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret for 2019 Nav-kontor
15. jan Tilskudd til naturforvaltningstiltak i 2019 Grunneiere, kommuner, lag og foreninger
15. jan Tilskudd til trua arter og naturtyper 2019 Grunneiere, lag og foreninger
Søknadsfrist Tittel
10. sep 2.gangs utlysning - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
10. jun Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - vår
01. mai Søknad om tilskudd til opplæring i samisk - vår
20. mar Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering
15. mar Søknad om timer samisk neste skoleår
08. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid
01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging
01. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
01. mar Rapportering på tilskudd til "Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov"
20. feb Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2019
20. feb Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
15. feb Støtte til klimasatsing i kommunene
10. feb Rekrutteringstilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
01. feb Tilskudd til tiltak i beiteområde
01. feb Tilskudd til implementering av velferdsteknologi
01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret for 2019
15. jan Tilskudd til naturforvaltningstiltak i 2019
15. jan Tilskudd til trua arter og naturtyper 2019