Tiltakspakke sårbare eldre 2021

Søknadsfrist:
31. mars 2021 23.59
Målgruppe:
Kommuner, frivillige organisasjoner, fylkeskommunen, interkommunale virksomheter mv.
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Rapporteringsfrist:
1. mars 2022
Folk på tur
Folk på tur Foto: Pixabay.

Søk om tiltakspakker for sårbare eldre 2021 innen 31. mars 2021:

  • Tilskuddsordning for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet for eldre
  • Tilskuddsordning for å stimulere til aktivitetstilbud og besøksverter for eldre

De som fikk tilskudd i 2020, kan også søke for 2021.

Publisert 17.02.2021

Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien, og for mange eldre har de siste månedene vært en ensom tid med begrensninger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser. 

Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen. Tilskuddet er delt i to kategorier:

  1. Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig)
  2. Aktivitetstilbud og besøksvert (eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem/omsorgsbolig)

Søknadsfrist for begge tilskuddsordninger er 31. mars 2021.

 


Om tilskuddsordningen

Det gis tilskudd til tiltak som skaper aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser gjennom utvikling eller videreutvikling av egne tilbud til målgruppen.

For at søknaden skal vurderes må tiltak være innenfor mål og målgruppe, være helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud som er åpent for alle i målgruppen.

Hvem kan få tilskudd:

  • Kommuner
  • Fylkeskommunen
  • Interkommunale selskaper
  • Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)

I tillegg til å beskrive mål og målgruppe, tiltak og eventuelle samarbeidsparter skal søknaden beskrive hvordan det skal arbeides med å nå målene, inkludert framdriftsplan, hvordan målgruppen skal rekrutteres til å delta, hvordan målgruppen skal medvirke og på hvilken måte måloppnåelsen vurderes ved slutten av tiltaks- eller prosjektperioden.

Les regelverket nøye før søknadskjema fylles ut

Søknadsfrist:
31. mars 2021 23.59
Målgruppe:
Kommuner, frivillige organisasjoner, fylkeskommunen, interkommunale virksomheter mv.
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Rapporteringsfrist:
1. mars 2022