Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Nytt om Vefsnvassdragene og Ranavassdraget

Vi går nå inn i femte året i friskmeldingsperioden etter behandlingene av vassdragene i Vefsna-regionen. Om prøvene i 2017 også viser fravær av gyroparasitten, kan elvene bli friskmeldt til høsten.  Etter friskmelding er det klart for å la laksen ta i bruk Vefsna ovenfor Laksforsen.  

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 08.05.2017

Den 1. juli 2016 la vi ut en nyhetssak med mye informasjon om gjennomførte tiltak og planer for Vefsnvassdragene og Ranavassdraget, se lenke i høyre marg.  Vi ønsker nå å komme med oppdatert informasjon om hva som har skjedd i ettertid.

Rana-regionen

Årsaken til ny gyrosmitte i 2014 er fortsatt ikke funnet. Det er også i 2016 lagt ned en betydelige innsats for om mulig å finne en smittekilde. Dette er nærmere beskrevet i notatet fra Veterinærinstituttet, se høyre marg.

Utsettingen av laks i Ranaelva ble startet opp i 2016. Det ble da satt ut både smolt, ensomrig settefisk og øyerogn. Totalt ble det satt ut omkring 150 000 individer. Fra i år av er det årlig planlagt å sette ut omkring 350 000 individer, se reetableringsplanen i høyre marg.

Av sjøørret ble det i 2016 satt ut omkring 50 000 øyerogn i Ranaelva, nærmere bestemt i Tverråga og i hovedelva. I år og neste år vil det ikke bli satt ut noe sjøørret. Utsettingene av øyerogn vil starte opp igjen i 2019 og vil øke mye fra 2020, når stamfisken gir økende rognmengder.

Den 11. oktober 2016 ble det gjennomført registrering av gytefisk i Ranaelva. Dette ble gjort ved hjelp av drivtellere (dykkere) i området fra Reinforsen til Jamtlisvingen. Det ble da registrert 354 laks, fordelt på 74 smålaks, 124 mellomlaks og 156 storlaks. Dette er et bra resultat. Det ble også observert 151 sjøørret, der 98 var under 1 kg, 28 mellom 1-3 kg, 21 mellom 3-7 kg og 4 større enn 7 kg. I tillegg var det trolig en del sjøørret på elvestrekningene fra Jamtlisvingen og ned til sjøen, hvor det ikke ble gjennomført drivtelling.

Det er søkt om et begrensa fiske i Ranaelva i 2017, men Miljødirektoratet har så langt ikke behandlet søknaden.

Vefsna-regionen

I løpet av høsten 2016 ble innsamlede laksunger fra de ulike elvene analysert ferdig. Ingen skummel gyro ble funnet, og vi er nå ferdig med fire vellykka år i friskmeldingsprogrammet etter behandlingen.

Også i 2016 ble det satt ut store mengder rogn, yngel og smolt av laks i Vefsna, Fusta, Drevja og Halsanelvene, se reetableringsplan i høyre marg. Tettheten av yngel i vassdragene er ganske god,. Nærmere beskrivelser av utsettinger og registreringer av yngel vil bli gitt i egen rapport fra Veterinærinstituttet. Denne rapporten skal være ferdig innen 1. juli.

De siste årene har mengden gytefisk av laks og sjøørret i Vefsna blitt registrert ved bruk av drivtellere. Fra 2014 til 2015 økte den registrerte mengden gytefisk av laks og sjøørret i Vefsna mye, med nærmere en dobling av laks og tredobling av sjøørret. Rapporten fra registreringene høsten 2016 er ikke ferdig ennå, men de foreløpige tallene tyder på at økningen fra 2015 til 2016 er større enn økningen året før. Et grovt estimat fra oss er at det var ca. 5000 gytelaks og ca.10 000 større sjøørret i Vefsna i gytetiden. Til sammenligning ble det telt under 2000 gytelaks i Beiarelva i 2016, som var den desiderte beste fiskeelva i fylket sist år, se nyhetssaken i høyre marg.

Det er også registrert brukbar oppgang av sjøørret i de stengte fisketrappene i Vefsna, Fusta og Drevja, se oversikt bakerst i reetableringsplanen. Fisk får mulighet til å gå et stykke opp i trappene, til et sperrepunkt, i de perioder det slippes vann i trappene. Sjøørreten blir så kontrollert før den slippes ut ovenfor trappene, der den kan gyte. I trappa i fiskefella i Leirelva går det fortsatt opp relativt lite sjøørret og sjørøye sammenlignet med registrert oppgang tidligere år.

Det er nå søkt om å få åpnet for et begrenset fiske i Vefsna i 2017. Søknaden er drøftet av Koordineringsgruppa for gyrobekjempelsen i Nordland, se møtereferater. Miljødirektoratet vil sluttbehandle søknaden i løpet av våren.

Den 3. februar ble det gjennomført et utvidet møte i Koordineringsgruppa, der ulike utfordringer i Vefsna-regionen var tema. Vedlikehold og bygging av nye fisketrapper, mulig friskmelding av elvene og muligheter for fiske i 2017 var noen av sakene. Referat fra dette møtet er lagt i høyre marg.

Det ser ellers bra ut for fiskebestandene av ørret og røye i de behandla innsjøene i Fustavassdraget. Det er brukbart med fisk av fin størrelse og kvalitet. Ettersom laksegyroen tidligere ble funnet på røye i disse innsjøene, vil det i årene framover bli fisket opp og analysert store mengder røye for å se om gyroen er utryddet. Ved eventuell friskmelding av elvene til høsten, vil ikke innsjøene bli friskmeldt. Det vil trolig gå flere år før det er undersøkt nok røye til at friskmelding av innsjøene blir vurdert.